พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(แก้ไขเพิ่มเติม)

  • 73
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)
แก้ไข เพิ่มเติมครั้งที่ 4
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5)
แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 5