Month: กันยายน 2022

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมระบบประปา จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงต่อเติมระบบประปา

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนนิคมสหกรณื ซอย 20 บ้านวังกอง หมู่ที่ 1 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกาศ-คสล-ม1

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคา-คสล.ม1