Author: admin

แบบ บก 01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล ซอย 21 หมู่ที่1 บ้านวังกอง ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

แบบ บก01โครงการซ่อมแซมถนนคสล.ซอย 21 หมู่ 1

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยหลังวัด หมู่ที่4 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

แบบบก01โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยหลังวัดหมู่ที่4
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยหลังวัด หมู่ที่4 (ปร.6)
รายงานความเห็นชอบราคากลางถนนคสล.หมู่ที่4

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสลซอย18 หมู่ที่6 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

แบบบก01โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสลซอย18 หมู่ที่6
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล.ซอย18 หมู่ที่6 (ปร.6)
รายงานความเห็นชอบราคากลางถนนคสล.ซอย18 หมู่ที่ 6

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการจากสถานค้าปลีกน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ 2566