Author: admin

โครงการก่อสร้างถนน-ซอย-5-จากบ้านนายทัย-บ้านนายหวัน-บ้านเฉลิมราชย์-ม.9 ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

โครงการก่อสร้างถนน ซอย 5 จากบ้านนายทัย - บ้านนายหวัน บ้านเฉลิมราชย์ ม.9

โครงการ-ก่อสร้างถนน-คสล.สายนาโปร่งเป็ด-บ้านสองคอน-ม.3-ต.สองคอน-อ.ฟากท่า-จ.อุตรดิตถ์

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายนาโปร่งเป็ด บ้านสองคอน ม.3 ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 23 บ้านห้วยไข่เขียด หมู่ที่ 7 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คสล.ซอย23 ม.7 3มี.ค.65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนาหนองตากอง บ้านวังกอง หมู่ที่ 1 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คสล.สายนาหนองตากอง ม.1 3มี.ค.65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคมสหกรณ์ ซอย 20 บ้านวังกอง หมู่ที่ 1 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคมสหกรณ์ ซอย 20 ม.1 19ต.ค.64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคมสหกรณ์ ซอย 22 หน้าโรงเรียนวังกอง บ้านห้วยไข่เขียด หมู่ที่ 7 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคม ซอย22 ม.7 19ต.ค.64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคมสหกรณ์ ซอย 19 บ้านใหม่จำปี หมู่ที่ 6 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคมสหกรณ์ ซอย 19 ม.6 19ตุ.ค.65