การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563(บันทึกการประชุม)

สำเนา

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

 สมัยประชุม สามัญประจำปี  2563     สมัยแรก

วันพฤหัสบดีที่  6  กุมภาพันธ์   2563  เวลา  09.00  น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

ประกอบ
๑.  เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  พ.ศ.  2563
๒. เรื่องพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
3. เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน 
อำเภอฟากท่า   จังหวัดอุตรดิตถ์

สำเนา

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

สมัยประชุมสามัญประจำปี  2563  สมัยแรก

วันพฤหัสบดีที่    6   กุมภาพันธ์  2563  เวลา  09.00  น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่ ชื่อ  –  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 นายเมฆินทร์  อินทะยศ ประธานสภา อบต. เมฆินทร์  อินทะยศ
2 นางอรทัย  คำอ้าย รองประธานสภา อบต. อรทัย  คำอ้าย
3 นายสังเวียน  พันแพง ส.อบต.หมู่ 5 สังเวียน  พันแพง
4 นางเอี่ยม  แก้ววังอ้อ ส.อบต.หมู่ 6 เอี่ยม  แก้ววังอ้อ
5 นางแสงรุณ  สีกา ส.อบต.หมู่ 7 แสงรุณ  สีกา
6 นางจำรัส  ท้าววงษ์ ส.อบต.หมู่ 3 จำรัส  ท้าววงษ์
7 นางนภัสวรรณ  ทิพปัญญา ส.อบต.หมู่ 2 นภัสวรรณ  ทิพปัญญา
8 นางสุจินันท์  คำอ้าย ส.อบต.หมู่ 6 สุจินันท์  คำอ้าย
9 นายม่วน  สอนงอก ส.อบต.หมู่ 9 ม่วน  สอนงอก
10 นายธีรนัย  อินฟากท่า ส.อบต.หมู่ 5 ธีรนัย  อินฟากท่า
11 นายสาลี  จันทำโรง ส.อบต.หมู่ 4 สาลี  จันทำโรง
12 นายวันชัย  ปีลา ส.อบต.หมู่ 9 วันชัย  ปีลา
13 นายดิเรก  บุญเทศ เลขานุการสภา อบต.สองคอน ดิเรก  บุญเทศ
14 นางรัดดา  เพียงตา ส.อบต.หมู่ 8 รัดดา  เพียงตา
15 นายอำคา  เมืองบัวผัน ส.อบต.หมู่ 4 อำคา  เมืองบัวผัน
16 นางนวลศรี  เข็มทิศ ส.อบต.หมู่ 3 นวลศรี  เข็มทิศ
17 นายกิตตพงษ์  เอียวงษ์ ส.อบต.หมู่ 1 กิตตพงษ์  เอียวงษ์

-2-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่ ชื่อ  –  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 นายสุนีย์  อุ้ยแก้ว นายก อบต.สองคอน สุนีย์  อุ้ยแก้ว
2 นายประเสริฐ  จันทร์สูง รองนายก อบต.สองคอน ประเสริฐ  จันทร์สูง
3 ร.ต.อ.สมเดช  รัตนอาจ รองนายก อบต.สองคอน ร.ต.อ.สมเดช  รัตนอาจ
4 นางสาวพรพิมล  กำมาแสน เลขานุการ นายก อบต.สองคอน พรพิมล  กำมาแสน
5 นายจักรกฤษณ์  จันรุน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3 จักรกฤษณ์  จันรุน
6 นางเนาวรัตน์  ตันเต็ม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5 เนาวรัตน์  ตันเต็ม
7 นางลำเยา  แก้วฟอง สารวัตรกำนันตำบลสองคอน ลำเยา  แก้วฟอง
8 นางเทวี  อุ้ยแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4 เทวี  อุ้ยแก้ว
9 นายเตรียม  เพียงตา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8 เตรียม  เพียงตา
10 นายสุรชา  ผุยดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7 สุรชา  ผุยดี
11 นางสาวขนิษฐา  ผุยดา ผู้อำนวยการกองคลัง ขนิษฐา  ผุยดา
12 นางคำแพง  เลิศลักษณ์สกุล หัวหน้าสำนักปลัด คำแพง  เลิศลักษณ์สกุล
13 นางสาวอัจจารี  ฉัตรวัฒนะไชยกุล นักวิชาการศึกษา อัจจารี  ฉัตรวัฒนะไชยกุล
14 นายณัฐกฤต  ถวิลเพชรสกุล นายช่างโยธา ณัฐกฤต  ถวิลเพชรสกุล
15 นางสาวนฤนาถ  ปั้นนาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นฤนาถ  ปั้นนาง
16 นางสาวกัญญารัตน์  ชมชื่น นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กัญญารัตน์  ชมชื่น
17 นายปภาวิน  ลายยูงค์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ ปภาวิน  ลายยูงค์
18 นางสาวกิจติญา  อูบแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน กิจติญา  อูบแก้ว
19 จ.ส.อ.หญิงลำพึง  เอียวงษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข จ.ส.อ.หญิงลำพึง  เอียวงษ์

ผู้เข้าประชุม             17         คน
ผู้เข้าร่วมประชุม        19         คน
ผู้ไม่มาประชุม           –                     คน

-3-

เริ่มประชุมเวลา    09.00        น.
เลขานุการสภา                       บัดนี้  มี  ส.อบต.สองคอน  มาประชุมกันจำนวน  17  คน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเชิญประธานสภา  อบต.สองคอน   จุดเทียนธูป  บูชาพระรัตนตรัยและขึ้นทำหน้าที่ดำเนินการ  กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ประธานสภา                         ดำเนินการจุดเทียนธูป   บูชาพระรัตนตรัย   แล้วกลับมา  ณ  ที่นั่ง
ประธานสภา               เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  สมัยสามัญสมัยแรก  ประจำปี  2563  ในพฤหัสบดีที่  6   กุมภาพันธ์  2563  ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมปกติ   รวม  5 วาระ  แล้วจะต่อด้วยสุดท้ายจะเป็นวาระอื่นๆ  รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านได้รับทราบแล้ว  ในโอกาสนี้ผมขอเปิดการประชุมและเข้าระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่  1        เรื่อง   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ                 การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรกประจำปี  2563  และได้อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  เรื่อง  การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2563  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ ๒1  ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก   ปี พ.ศ. 2562  ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  สมัยสามัญประจำปี  ๔  สมัย  โดยกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ในปี พ.ศ.2563   ในเดือน  กุมภาพันธ์  ระหว่างวันที่  1 – 15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563  นั้น
ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน จึงขอประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  สมัยประชุมสามัญ ประจำปี  พ.ศ. 2563  สมัยแรก  ไม่เกิน  ๑๕  วัน    วัน  เพื่อพิจารณา  ๑.) เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  พ.ศ.  2563    2.)  เรื่องพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา   3.)  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม ฉบับที่  2 )  ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  6  กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕63 ลงชื่อนายเมฆินทร์  อินทะยศ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
ที่ประชุม                   รับทราบ

-4-

ระเบียบวาระที่  2        เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม สภา อบต.สองคอน  สมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  2562  ครั้งที่  1  วันศุกร์ที่  13  ธันวาคม  2562
ประธานสภา                         เลขานุการสภาได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมสภา  อบต.สองคอน สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  2562  ครั้งที่  1  วันศุกร์ที่  13  ธันวาคม  2562   แจกจ่ายให้ท่าน  ส.อบต. ทุกท่านแล้ว   ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.
เลขานุการสภาฯ                                เรียนท่านประธานสภา,  สมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม
ใน ฐานะเลขานุการสภาฯ  ได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมสภาฯ  สมัยประชุม
สมัยสามัญ   สมัยที่  4  ประจำปี  2562  ครั้งที่  1  วันศุกร์ที่  13  ธันวาคม
2562  มี  จำนวน  45  หน้า   ไม่ทราบว่ามีท่าน  ส.อบต.  ท่านใดจะขอแก้ไข
เพิ่มเติมข้อความประการใด
ประธานสภา                            มีไหมครับ  ส.อบต.  ท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมอย่างใดหรือไม่  ถ้าไม่มี
ถือว่าที่ ประชุมสภา อบต.  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.  สองคอน
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  2562 ครั้งที่  1  วันศุกร์ที่  13
ธันวาคม   2562
ที่ประชุม                             ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สภา อบต.สองคอน  สมัยประชุม
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  2562 ครั้งที่  1  วันศุกร์ที่  13  ธันวาคม
2562

ระเบียบวาระที่  3    เรื่องกระทู้ถาม

                                                  ไม่มี

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                  ไม่มี

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม่
5.1  เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  2563
ประธานสภา                         ต่อไปเป็นเรื่องพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  2563   สืบเนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนในปีงบประมาณ   2562   ได้กำหนดให้มีการประชุมสมัยสามัญประจำปี ไว้  4  สมัย  สมัยแรกในเดือน กุมภาพันธ์   สมัยประชุมสามัญครั้งที่สอง  เดือนพฤษภาคม   สมัยประชุมสามัญครั้งที่สาม  เดือนสิงหาคม  และ สมัยประชุมสามัญครั้งที่สี่  เดือนธันวาคม  กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป  ภายในเดือนกุมภาพันธ์  2563  และในแต่ละสมัยประชุมสามัญมีกำหนดไม่เกิน   15  วัน

-5-

บัดนี้สมัยประชุมสามัญประจำปี  2562  ได้สิ้นสุดสมัยประชุมตามปีปฏิทินไปในเดือนธันวาคม   2562  แล้วนั้น   และในปีงบประมาณ  2563  จะต้องกำหนดประชุมสามัญประจำปีกันใหม่   ว่าจะมีกี่สมัยแต่ต้องไม่เกิน  4  สมัย   ขอเชิญเลขานุการสภา  อบต.    ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้   ส.อบต. เพื่อพิจารณา
เลขานุการสภาฯ                     เรียนท่านประธานสภาฯ  ตาม  พ.ร.บ.  สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล  ( ฉบับที่  6 )  พ.ศ. 2552  มาตรา  53  ในปีหนึ่งมีสมัยประชุมสามัญ  2  สมัย   หรือหลายสมัย  แล้วแต่สภา  อบต.จะกำหนด แต่ต้องไม่ให้เกิน  4  สมัย   วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภากำหนด    และสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ  ให้มีกำหนดไม่เกิน  15   วัน   แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก  จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ   และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547  หมวด  2 การประชุมข้อ 21  การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี   ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี   โดยให้นำในหมวด  1 ข้อ  11   วรรค  3    สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย   แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่สมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน  กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน  การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด    สำหรับ  อบต.  สองคอนของเรา  ในปี  2562  ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 2563  ภายในเดือน  กุมภาพันธ์  2563  ที่เรากำลังประชุมในวันนี้   สำหรับสมัยประชุมสามัญที่ 2   หรือหลายสมัย   ให้สมาชิกสภา อบต.  ทุกท่านได้พิจารณากำหนดว่าจะมีกี่สมัยในปี  2563  นี้  และให้กำหนด  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป   และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก   ของปีถัดไป จึงขอชี้แจงข้อกฎหมายให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบ  และพิจารณาต่อไป
ประธานสภา                         ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563  และวันเริ่มกำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป  คือ พ.ศ.  2564   ผมขอนำปรึกษาหารือที่ประชุมสภา อบต. ว่าระยะเวลาการกำหนดสมัยประชุมสามัญดังกล่าวควรจะอยู่ในห้วงระยะเวลาที่เหมาะสมใดขอเชิญสมาชิกทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ที่ประชุม                             โดยมีสมาชิกสภาฯ  ได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง  ซึ่งประธานสภาก็ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาฯ  ผู้ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี   จนกระทั้งไม่มีสมาชิกสภาผู้ใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

-6-

ประธานสภาฯ                       ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้แสดงความคิดเห็นและปรึกษาหารือในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  2563   และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยประเด็นใดจะชักถามหรือไม่
เลขานุการสภาฯ                     ท่านประธานสภาครับ  ผมขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  ให้กำหนดเป็นปีปฏิทิน  คือตั้งแต่เดือน  มกราคม – ธันวาคม   ของปี   เป็นสมัยประชุมสามัญประจำปี   สำหรับการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  พ.ศ.  2563  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกได้กำหนดภายในเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2563   เป็นสมัยประชุมสามัญที่  1  (ครั้งแรก)  คือที่เราประชุมสามัญในวันนี้   และตาม  พ.ร.บ. สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา  53  กำหนดว่า  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ  2  สมัย  หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาจะกำหนดแต่ต้องไม่เกิน  4  สมัย    ตามที่ผมได้
นำเรียนไปข้างต้นแล้ว  สำหรับในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีที่เคยปฏิบัติกันมา  คือสมัยประชุมสามัญที่  1  หรือครั้งแรกจะกำหนดภายในเดือนมกราคม  แต่เนื่องจากการกำหนดสมัยประชุมครั้งแรกภายในเดือนมกราคมมันจะกระชั้นชิดกับการประชุมของสมัยประชุมสมัยที่  4  ซึ่งกำหนดภายในเดือนธันวาคม  กระผมจึงเห็นควรว่าควรกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป  พ.ศ.2563  ภายในเดือนกุมภาพันธ์แทน  คือตั้งแต่วันที่  1 – 15    สมัยประชุมสามัญที่  2  กำหนดภายในเดือนมิถุนายน   สมัยประชุมสามัญที่  3    กำหนดภายในเดือนสิงหาคม  และสมัยประชุมสามัญที่  4  กำหนดภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้วเมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่ง  อบต. สามารถทำคำร้องยื่นต่อนายอำเภอขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญให้นายอำเภอเรียกประชุมวิสามัญตามระเบียบได้
ประธานสภาฯ                       ตามที่เลขานุการสภาฯ  ได้แจ้งข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมตามระเบียบการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยประเด็นใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว  ผมก็ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติการกำหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.2563  และการกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี  สมัยแรกของปีถัดไป  ดังนี้
สมัยแรก  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  เดือนกุมภาพันธ์  ถึง  วันที่  15  เดือนกุมภาพันธ์  กำหนดไม่เกิน  15 วัน
สมัยสอง  เริ่มตั้งแต่วันที่  16  เดือนมิถุนายน  ถึง  วันที่  30  เดือนมิถุนายน  กำหนดไม่เกิน  15  วัน
สมัยสาม  เริ่มตั้งแต่วันที่  10  เดือนสิงหาคม  ถึง  วันที่  24  เดือนสิงหาคม  กำหนดไม่เกิน  15 วัน
สมัยสี่  เริ่มตั้งแต่วันที่  17  เดือนธันวาคม  ถึง  วันที่  31  เดือนธันวาคม  กำหนดไม่เกิน  15 วัน

-7-

และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี   สมัยแรกของปีถัดไป  ปี  พ.ศ.  2564  ภายในเดือนกุมภาพันธ์  คือตั้งแต่วันที่  1  เดือนกุมภาพันธ์  ถึงวันที่  15 เดือนกุมภาพันธ์  กำหนด 15  วัน
ที่ประชุม                                       ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  2563เป็น  4  สมัย  สมัยประชุมที่เหลือสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2   กำหนดภายในเดือนมิถุนายน  สมัยประชุมสามัญที่  3 กำหนดภายในเดือนสิงหาคม  และสมัยประชุมสามัญที่  4  กำหนดภายในเดือนธันวาคม  และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี  สมัยแรกของปีถัดไปคือปี  พ.ศ. 2564  ภายในเดือน
กุมภาพันธ์  2563  และกำหนดในแต่ละสมัยประชุมสามัญมีกำหนด 15 วัน ตามรายละเอียดข้างต้น    ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นชอบ          16      เสียง
ไม่เห็นชอบ       ไม่มี
งดออกเสียง      1        เสียง
ประธานสภาฯ             ท่านสมาชิกสภา อบต.  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ขณะนี้เราก็ได้ประชุมกันมานานพอสมควรแล้ว  และขณะนี้เป็นเวลา  10.30  น.  กระผมขอพักการประชุมไว้เพียงแค่นี้ก่อน  เพื่อพักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มก่อน  แล้วเราจะมาประชุมในระเบียบวาระที่  5.2  ต่อในเวลา  10.45 น.  เชิญพักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มครับ
เลขานุการสภา                       บัดนี้ เวลา 10.45 น. ผมขอดำเนินการตามข้อ 25 ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาอบต.ที่ได้ลงชื่อไว้ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภา ทุกท่านเข้าที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบต.อยู่ในห้องประชุมครบองค์ประชุม  จำนวน  17  คน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเชิญท่านประธานสภา อบต.สองคอนประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ

5.2  เรื่อง  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภา อบต.                  ต่อไปเป็นเรื่องพิจารณาการเลือกคณะกรรมการสามัญของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ชี้แจงข้อกฎหมายครับ
เลขานุการสภา อบต.               กราบเรียนท่านประธานสภา อบต.  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ข้อ  103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ

 1. คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
 2. คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

-8-

ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  มีหน้าที่กระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น
สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ  เพื่อพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  ดังนี้

 1. คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 2. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
 3. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
 4. คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร

ข้อ  106  กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ

 1.  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น
 2. ตาย
 3. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง
 4. เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่   หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง
 5. สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่

ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น  และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ  12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
โดยปกติแล้วกิจการของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนเราจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน  2  คณะ  คือ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  และคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  จึงเรียนต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อระเบียบที่นำเสนอข้างต้นต่อไปครับ
ประธานสภา อบต.                            ผมจะให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้พิจารณาและเสนอรายชื่อสมาชิกสภา อบต. หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา อบต. แล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภา อบต.เป็นผู้เสนอจะต้องมีสมาชิกสภา อบต.รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีที่นายก อบต.เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  โดยจะพิจารณาเลือกคณะกรรมการตรวจรายงาน
-9-

การประชุม  ซึ่งคณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า  3  คน  แต่ไม่เกิน  7  คน  ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอรายชื่อครับ
นางจำรัส  ท้าววงษ์                           กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ  ดิฉันนางจำรัส  ท้าววงษ์  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  3   ขอเสนอ  นายม่วน  สอนงอก                     ตำแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  9  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภา อบต.                            ขอผู้รับรอง 2 คนครับ
นายสาลี  จันทำโรง                           กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ  กระผมนายสาลี  จันทำโรง  สมาชิกสภา อบต. หมู่  4  ขอรับรองนายม่วน  สอนงอก                     ตำแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  9
นายวันชัย  ปีลา                               กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ  ดิฉันนายวันชัย    ปีลา สมาชิกสภา อบต. หมู่  9  ขอรับรอง นายม่วน  สอนงอก                     ตำแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  9
นายม่วน  สอนงอก                            กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ       กระผมนายม่วน  สอนงอก  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  9  ขอเสนอ  นายสังเวียน
พันแพง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภา อบต.                            ขอผู้รับรอง 2 คนครับ
นางแสงรุณ  สีกา                              กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ  ดิฉันนางแสงรุณ สีกา  สมาชิกสภา อบต. หมู่  7  ขอรับรอง นายสังเวียน  พันแพง                   สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่  5
นางนภัสวรรณ  ทิพปัญญา                   กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ  ดิฉันนางนภัสวรรณ  ทิพปัญญา  สมาชิกสภา อบต. หมู่  2  ขอรับรองนายสังเวียน  พันแพง
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่  5
นายธีรนัย  อินฟากท่า                          กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ   กระผมนายธีรนัย
อินฟากท่า  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  5  ขอเสนอ  นางจำรัส  ท้าววงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภา อบต.                  ขอผู้รับรอง 2 คนครับ
นายอำคา  เมืองบัวผัน                          กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพกระผมนายอำคา
เมืองบัวผัน  สมาชิกสภา อบต. หมู่  4  ขอรับรอง นางจำรัส  ท้าววงษ์
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่  3
นางรัดดา  เพียงตา                             กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ  ดิฉันนางรัดดา
เพียงตา   สมาชิกสภา อบต. หมู่  8  ขอรับรองนางจำรัส  ท้าววงษ์
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 3
นายสังเวียน  พันแพง               กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ   กระผมนายสังเวียน  พันแพง  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  5  ขอเสนอ  นางนภัสวรรณ์  ทิพปัญญา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภา อบต.                  ขอผู้รับรอง 2 คนครับ

-10-

นางเอี่ยม  แก้ววังอ้อ                กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพดิฉันนางเอี่ยม  แก้ววังอ้อ
สมาชิกสภา อบต. หมู่  6  ขอรับรอง นางนภัสวรรณ  ทิพปัญญา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

นายกิตติพงษ์  เอียวงษ์             กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ  นายกิตติพงษ์  เอียวงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่  1  ขอรับรองนางนภัสวรรณ  ทิพปัญญา  สมาชิก
สภา  อบต. หมู่ที่  2
นางจำรัส  ท้าววงษ์                 กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ  นางจำรัส  ท้าววงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่  3  ขอรับรองนางเอี่ยม  แก้ววังอ้อ  สมาชิก
สภา  อบต. หมู่ที่  6
ประธานสภา อบต.                 ขอผู้รับรอง 2 คนครับ
นางสุจินันท์  คำอ้าย                กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพดิฉันนางสุจินันท์  คำอ้าย
สมาชิกสภา อบต. หมู่  6  ขอรับรอง นางเอี่ยม  แก้ววังอ้อ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นายอำคา  เมืองบัวผัน              กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ  นายอำคา  เมืองบัวผัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่  4  ขอรับรองนางเอี่ยม  แก้ววังอ้อ  สมาชิก
สภา  อบต. หมู่ที่  6
ประธานสภา  อบต.                           มีผู้ใดที่จะเสนอรายชื่อผู้ใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  อีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบและขอสรุปคณะกรรมการสภาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการเลือกในวันนี้แล้ว  ดังนี้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จำนวน  5  ท่าน  คือ

 1. นางนภัสวรรณ  ทิพปัญญา  ส.อบต.หมู่ที่  2
 2. นางจำรัส  ท้าววงษ์  ส.อบต.หมู่ที่  3
 3. นายสังเวียน  พันแพง  ส.อบต.หมู่ที่  5
 4. นางเอี่ยม  แก้ววังอ้อ  ส.อบต.หมู่ที่  6
 5. นายม่วน  สอนงอก  ส.อบต.หมู่ที่  9

ประธานสภา  อบต.                           ตามที่ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ได้คณะกรรมการทั้งหมดจำนวน  5  ท่าน  ซึ่งจะให้คณะกรรมการทั้ง  5  ท่านได้คัดเลือกประธานและเลขานุการตรวจรายงานการประชุมกันเอง  เมื่อได้ผู้ดำรงตำแหน่งแล้วโปรดแจ้งให้ประธานสภาทราบต่อไป
ที่ประชุม                                       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ปรึกษาหาหรือกันแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้  นายสังเวียน  พันแพง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 5  เป็นประธานกรรมการ  และนางจำรัส  ท้าววงษ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3  เป็นเลขานุการ  ส่วนสมาชิกสภาอีก  3  ท่านเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

-11-

ประธานสภาฯ                                 ท่านสมาชิกสภา อบต.  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ขณะนี้เราก็ได้ประชุมกันมานานพอสมควรแล้ว  และขณะนี้เป็นเวลา  12.00  น.  กระผมขอพักการประชุมไว้เพียงแค่นี้ก่อน  เพื่อพักรับประทานอาหารกลางวันก่อน  แล้วเราจะมาประชุมในระเบียบวาระที่  5.3  ต่อในเวลา  13.00 น.  เชิญพักรับประทานอาหารกลางวันครับ
เลขานุการสภา                                 บัดนี้ เวลา 13.00 น. ผมขอดำเนินการตามข้อ 25 ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาอบต.ที่ได้ลงชื่อไว้ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภา ทุกท่านเข้าที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบต.อยู่ในห้องประชุมครบองค์ประชุม  จำนวน  17  คน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเชิญท่านประธานสภา อบต.สองคอนประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ

 1. เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

(เพิ่มเติมฉบับที่ 2)  
ประธานสภาฯ                                   ต่อไปเป็นเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(เพิ่มเติมฉบับที่ 2)  ก่อนที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
จะได้นำเสนอถึงเหตุผลความจำเป็นในการจัดทำแผนฯเพิ่มเติม  ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  แจ้งถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ทราบ
นักวิเคราะห์                                  ท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
นโยบายและแผน                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)   พ.ศ. 2561  ข้อ  10  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ  22/2  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548
ข้อ  22/2  ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ  งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล  และองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  ด้วย  และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ดังนั้น  จึงนำเรียนเสนอ  พอสังเขปตามระเบียบและขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นให้สมาชิกสภา อบต.  ทุกท่านนำไปประกอบการให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

-12-

ประธานสภาฯ                           ขอขอบคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายทางราชการเกี่ยวกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) 2561  ก็ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนทุกท่านได้พิจารณาตามโครงการให้ละเอียดรอบคอบ ดังนั้นจึงขอให้ทางผู้บริหาร
อบต.  ได้ชี้แจงและนำเสนอหลักการและเหตุผลความจำเป็นและโครงการเพื่อให้สมาชิกสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
นายกฯ                                     สำหรับเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม  ฉบับที่ 2)  เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0229/ว7367  ลงวันที่  4  ธันวาคม  2562  เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ   โดยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล) อย่างน้อย  50 คนต่อแห่ง  เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่  ซึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้แล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม  2563  นั้น  จึงได้มีการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)  เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  กระผมขอให้ท่านเปิดดูตามเอกสารที่แจกให้ด้วยครับ   รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม  ฉบับที่ 2)

 

-13-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  อำเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี
จำนวน
  โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
จำนวน
 โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
ยุทธศาสตร์ที่  7   การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความปลอดภัย           
                                                                               
7.1   แผนงาน  รักษาความสงบภายใน 1 120,000 1 120,000 1 120,000 3 360,000
รวม 1 120,000 1 120,000 1 120,000 3 360,000
รวมทั้งสิ้น 1 120,000 1 120,000 1 120,000 3 360,000

-14-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  อำเภอฟากท่า   จังหวัดอุตรดิตถ์

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  คุณภาพชีวิตที่ดี
 –  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  7  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
7.  ยุทธศาสตร์    ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
7.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
๒๕61
(บาท)
๒๕62
(บาท)
๒๕63
(บาท)
๒๕64
(บาท)
๒๕65
(บาท)
1  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ
เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ผู้เข้ารับการอบรมฯ  50  คน 120,000 120,000 120,000 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตอาสาเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ สำนักปลัด

-15-

นายก อบต.สองคอน                 ตามที่กระผมได้แจ้งรายละเอียดไปแล้วข้างต้นนั้น  ซึ่งมีเหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)  โดยขอให้ความเห็นชอบต่อสภาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขอให้สภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป
ประธานสภา                         ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ได้นำเสนอเหตุผลและความจำเป็นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)  ต่อสภาข้างต้น มีสมาชิกสภาท่านใดมีประเด็นที่จะซักถามหรือมีข้อสงสัยขอเรียนเชิญ
ที่ประชุม                             ปรากฏว่าได้มีสมาชิกสภาฯ ได้มีการแสดงความคิดเห็นอภิปรายและซักถามผู้บริหารกันอย่างกว้างขวางกั

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น