การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

สำเนา

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจำปี  2563

วันพฤหัสบดี  ที่  24  ธันวาคม  2563

  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

ประกอบ

 1. เรื่อง  รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
 2. เรื่อง  รายงานผลนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 3. เรื่อง  รายงานติดตามประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี  2563
 4. เรื่อง  ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน 
อำเภอฟากท่า   จังหวัดอุตรดิตถ์

สำเนา

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจำปี  2563

วันพฤหัสบดีที่  24  ธันวาคม  2563

  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่ ชื่อ  –  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 นายเมฆินทร์    อินทะยศ ประธานสภา ฯ เมฆินทร์    อินทะยศ
2 นางอรทัย    คำอ้าย รองประธานสภา ฯ อรทัย    คำอ้าย
3 นางจำรัส  ท้าววงษ์ สมาชิกสภา อบต. ม.3 จำรัส  ท้าววงษ์
4 นางแสงรุณ  สีกา สมาชิกสภา อบต. ม.7 แสงรุณ  สีกา
5 นางเอี่ยม  แก้ววังอ้อ สมาชิกสภา อบต. ม.6 เอี่ยม  แก้ววังอ้อ
6 นายธีรนัย  อินฟากท่า สมาชิกสภา อบต. ม.5 ธีรนัย  อินฟากท่า
7 นางนภัสวรรณ  ทิพปัญญา สมาชิกสภา อบต. ม.2 นภัสวรรณ  ทิพปัญญา
8 นางรัดดา  เพียงตา สมาชิกสภา อบต. ม.8 รัดดา  เพียงตา
9 นายสังเวียน  พันแพง สมาชิกสภา อบต. ม.5 สังเวียน  พันแพง
10 นายสาลี  จันทำโรง สมาชิกสภา อบต. ม.4 สาลี  จันทำโรง
11 นายม่วน  สอนงอก สมาชิกสภา อบต. ม.9 ม่วน  สอนงอก
12 นายวันชัย  ปีลา สมาชิกสภา อบต. ม.9 วันชัย  ปีลา
13 นายอำคา  เมืองบัวผัน สมาชิกสภา อบต. ม.4 อำคา  เมืองบัวผัน
14 นายกิตติพงษ์  เอียวงษ์ สมาชิกสภา อบต. ม.1 กิตติพงษ์  เอียวงษ์
15 นายดิเรก  บุญเทศ สมาชิกสภา อบต. ม.7 ดิเรก  บุญเทศ
16 นางนวลศรี  เข็มทิศ สมาชิกสภา อบต. ม.3 นวลศรี  เข็มทิศ
17 นางสุจินันท์  คำอ้าย สมาชิกสภา อบต. ม.6 สุจินันท์  คำอ้าย

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่ ชื่อ  –  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 นายสุนีย์  อุ้ยแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน สุนีย์  อุ้ยแก้ว
2 นายประเสริฐ  จันทร์สูง รองนายก อบต. สองคอน ประเสริฐ  จันทร์สูง
3 ร.ต.อ.สมเดช  รัตนอาจ รองนายก อบต. สองคอน ร.ต.อ.สมเดช  รัตนอาจ
4 น.ส.พรพิมล  กำมาแสน เลขานุการนายก อบต.สองคอน พรพิมล  กำมาแสน
5 นางเนาวรัตน์  ตันเต็ม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4 เนาวรัตน์  ตันเต็ม
6 นายสุภชีพ  พิมทุม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  9 สุภชีพ  พิมทุม
7 นายเกียรติศักดิ์  สีกา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7 เกียรติศักดิ์  สีกา
8 นางคำแพง  เลิศลักษณ์สกุล หัวหน้าสำนักปลัด คำแพง  เลิศลักษณ์สกุล
9 นางทองม้วน  เพียงตา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8 ทองม้วน  เพียงตา
10 นางสำราญจิต  อินทะยศ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  1 สำราญจิต  อินทะยศ
11 นางสมจิตร  ใบผุย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  3 สมจิตร  ใบผุย
12 นางสาวขนิษฐา  ผุยดา ผู้อำนวยการกองคลัง ขนิษฐา  ผุยดา

-2-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่ ชื่อ  –  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
13 นางสาวกัญญารัตน์  ชมชื่น นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กัญญารัตน์  ชมชื่น
14 นางสาวกิจติญา  อูบแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน กิจติญา  อูบแก้ว
15 นางสาวนฤนาถ  ปั้นนาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นฤนาถ  ปั้นนาง

ผู้เข้าประชุม          17  คน
ผู้เข้าร่วมประชุม     15  คน
ผู้ไม่มาประชุม          – คน

-3-

เริ่มประชุมเวลา   09.00   น.
เลขานุการสภา                       บัดนี้  มี  ส.อบต.สองคอน  มาประชุมกันจำนวน  17  คน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเชิญประธานสภา  อบต.สองคอน   จุดเทียนธูป  บูชาพระรัตนตรัย  และขึ้นทำหน้าที่ดำเนินการ  กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ประธานสภา                         ดำเนินการจุดเทียนธูป   บูชาพระรัตนตรัย   แล้วกลับมา  ณ  ที่นั่ง  ได้กล่าวขอบคุณและเปิดประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่  1        เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ                     ได้กล่าวเปิดประชุมแล้วแจ้งให้ทราบว่าเป็นการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1/2563  และได้อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  เรื่องการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  1/2563  ครับ
รองประธานสภาฯ                 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  เรื่องการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี  2563  ครั้งที่  1/2563  อาศัยอำนาจ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ  ๒๑  ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยสามัญประจำปี  ๔  สมัย  โดยสมัยที่  4  ภายในวันที่  17 ธันวาคม  2563  –   31  ธันวาคม  ๒๕63   นั้น
ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  จึงขอประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญประจำปี  สมัยที่  4  ครั้งที่  ๑/๒๕63   เพื่อพิจารณา (1)  เรื่องรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  (2)  เรื่อง  รายงานผลนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  (3)  เรื่อง  รายงานติดตามประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี  2563  และ  (4)  เรื่อง  ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2564  ในวันพฤหัสบดีที่  24  ธันวาคม  ๒๕63  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  มีกำหนดไม่เกิน  ๑๕  วัน   ประกาศ  ณ  วันที่  17   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕63  นายเมฆินทร์   อินทะยศ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
ที่ประชุม                  รับทราบ

ระเบียบวาระที่  2        เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม สภา อบต.สองคอน  สมัยสมัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2/2563  ลงวันที่  24 สิงหาคม  2563
ประธานสภาฯ             เลขานุการสภาได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมสภา  อบต.สองคอน  สมัยสมัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2/2563  ลงวันที่  24 สิงหาคม  2563  แจกจ่ายให้ท่าน  ส.อบต. ทุกท่านแล้ว   ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.  ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่านได้ทราบครับ  ขอเชิญครับ
เลขานุการสภาฯ                     เรียนท่านประธานสภา,  สมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม  ในฐานะเลขานุการสภาฯ  ได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสมัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2/2563  ลงวันที่  24 สิงหาคม  2563  มีจำนวน  74   หน้า  ไม่ทราบว่ามีท่าน  ส.อบต.  ท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความประการใด

-4-

ประธานสภา                 มีไหมครับ  ส.อบต.  ท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมอย่างใดหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่าที่
ประชุมสภา อบต.  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.  สองคอน  สมัยสมัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2/2563  ลงวันที่  24 สิงหาคม  2563
มติที่ประชุม                ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.  สองคอน  สมัยสมัญ  สมัยที่  3
ครั้งที่  2/2563  ลงวันที่  24 สิงหาคม  2563

ระเบียบวาระที่  3    เรื่องกระทู้ถาม
                                                  ไม่มี

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                  ไม่มี

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม่
                              5.1  เรื่อง  รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ประธานสภาฯ                       กล่าวว่าก่อนที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  จะได้นำเสนอต่อสภาอบต. เพื่อทราบ  ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนได้ชี้แจงเกี่ยวกับข้องระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องให้สภา อบต.ทราบ ขอเชิญครับ
เลขานุการสภาฯ                     ท่านประธานสภา    ท่านสมาชิกสภา    ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ก่อนอื่นผมขอแจ้งให้ท่านทราบดังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  ข้อ 12   (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  จึงขอนำเรียนตามข้อระเบียบฯ โดยสังเขปข้างต้นให้สภา อบต.ทราบ  เพื่อนายก อบต.จักได้นำเสนอต่อไป  ขอบคุณครับ
ประธานสภา                         ขอขอบคุณเลขานุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ที่ได้ชี้แจงระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภา อบต. รับทราบ และต่อไปขอเรียนเชิญนายก อบต.  ในฐานะผู้บริหารได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  2563 ให้สภาแห่งนี้ได้รับทราบ  ขอเรียนเชิญ
นายก  อบต.                         ขอขอบคุณประธานสภา  และขอนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ  2563  ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วให้สภาแห่งนี้ได้ทราบ  ขอให้ทุกท่านได้ดูตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้แล้ว  กระผมขอสรุปโดยสังเขปตามเอกสารดังนี้  1. ด้านเศรษฐกิจ  ดำเนินการแล้ว  –  โครงการ  2. การพัฒนาด้านส่งเสริม

-5-

สุขภาพชีวิต  ดำเนินการแล้ว  11  โครงการ  3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินการแล้ว 12 โครงการ  4.ด้านการเมืองการบริหารและการจัดการ  ดำเนินการแล้ว  3   โครงการ  5.  ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ดำเนินการแล้ว  12  โครงการ  6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดำเนินการแล้ว  1  โครงการ  8.  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความปลอดภัย  ดำเนินการแล้ว  6  โครงการ  ขอให้ทุกท่านได้ดูตามเอกสารด้วย  มีจำนวนทั้งหมด  7  ยุทธศาสตร์ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น  333  โครงการ  นำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  จำนวน  56 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  16.82  ของโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2563  กระผมจึงขอเสนอผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนในรอบปีงบประมาณ  2563  ต่อสภา อบต.สองคอน แห่งนี้  และจักได้ประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน  ขอขอบคุณครับ
ที่ประชุม                     รับทราบ
                               5.2  เรื่อง  รายงานผลนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
ประธานสภาฯ                       ต่อไปเป็นเรื่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  รายงานผลนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ
เลขานุการสภาฯ                     ท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอื่นผมขออนุญาตนำเรียนข้อระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภา อบต.แห่งนี้ทราบ  คือตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2546 ในมาตรา 58/5  วรรคท้าย  บัญญัติว่าให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย
ประธานสภาฯ                       ขอขอบคุณเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน และต่อไปขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนรายงานผลนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนทราบ
นายก อบต.                          ท่านประธาน/สมาชิก อบต.สองคอน  และผู้เข้าร่วมที่ประชุมที่เคารพกระผมนายสุนีย์  อุ้ยแก้ว  ในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  กระผมขอรายงานผลนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ดังนี้  ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ที่ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวม  6  ด้าน  และงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ในวันที่  21  พฤศจิกายน  พ.ศ.2556  ดังนี้
(1) นโยบายด้านโครงการสร้างพื้นฐาน

 1. นโยบายด้านด้านการเมืองการบริหาร
 2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

-6-

 1. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 2. นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  สาธารณสุข  และการกีฬา
 3. นโยบายด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว

ตลอดจนรายงานผลสถิติ  และข้อมูลต่างๆ  ของปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน   ให้ประชาชนได้รับทราบกันต่อไป  ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ที่ผ่านมา  ได้ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเต็มกำลังความสามารถ  ตามหลักธรรมาภิบาล  อันจะนำไปสู่ความสุขความเจริญ  ของพี่น้องประชาชนชาวตำบลสองคอนสืบไป
ในโอกาสนี้  กระผมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของทุกหน่วยงาน  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานต่างๆ  ประชาชนตำบลสองคอน  ตลอดจนสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและต่อเนื่องมาตลอด  โดยถือเอาความถูกต้อง  ซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส  เป็นธรรม  มีส่วนร่วม  เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตำบลสองคอน  เพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนา  “เป็นองค์กรแห่งการให้บริการสาธารณะ  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาล  และมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับในปีงบประมาณ  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนได้ดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆ  ดังนี้

 1. การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพชีวิต
 •  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  เบิกจ่าย  27,555.-บาท
 •  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ           เบิกจ่าย  61,200.-บาท
 •  อุดหนุนตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่  1 เบิกจ่าย

20,000.-บาท

 •  อุดหนุนตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่  2 เบิกจ่าย

20,000.-บาท

 •  อุดหนุนตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่  3 เบิกจ่าย

20,000.-บาท

 •  อุดหนุนตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่  4 เบิกจ่าย

20,000.-บาท

 •  อุดหนุนตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่  5  เบิกจ่าย

20,000.-บาท

 •  อุดหนุนตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่  6 เบิกจ่าย

20,000.-บาท

 •  อุดหนุนตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่  7 เบิกจ่าย

20,000.-บาท

-7-

 •  อุดหนุนตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่  8 เบิกจ่าย

20,000.-บาท

 •  อุดหนุนตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่  9 เบิกจ่าย

20,000.-บาท

 1.  การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน
 •  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนิคม  ซอย  21  ม.1  เบิกจ่าย  226,000.-

บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.นาขี้อ้นสายบ้านนายใคร  ดีตุ  ม.3  เบิกจ่าย
112,000.-บาท

 •  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปู่ตาห้วยใส  หมู่ที่  5  เบิกจ่าย  112,827.-บาท
 • โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้าน  ม.6  เบิกจ่าย  219,000.-บาท
 • โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ซอย  22  หน้าโรงเรียนวัดวังกอง  ม.7  เบิกจ่าย  205,000.-บาท
 • โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปาหมู่บ้าน  ม.7  เบิกจ่าย  33,000.-บาท
 • โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดหนองหัวนา  -รอยพระบาท  ม.8  เบิกจ่าย  218,079.-บาท
 • โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 บ้านนายส่วน – นายสมคิด  ม.9  เบิกจ่าย  185,000.-บาท
 • โครงการวางท่อระบายน้ำ  จากบ้านนายชิต – นายสมจิตร  -ลำเหมืองบุ่ง ม.2  เบิกจ่าย  272,754.-บาท
 • โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยมอง  ม.5  เบิกจ่าย  97,000.-บาท
 • โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน  ม.3  เบิกจ่าย  30,665.-บาท
 • โครงการขุดลอกและขยายสระสาธารณประโยชน์  ม.4  เบิกจ่าย  133,000.-บาท

 

 1. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงานจัดการ
 •  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ในการป้องกันการทุจริต  เบิกจ่าย  19,310.-บาท
 • โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริการส่วนตำบลสองคอน  เบิกจ่าย  127,621.-บาท
 • โครงการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เบิกจ่าย  3,600.-บาท

-8-

 1.  การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 •  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  เบิกจ่าย  306,670.-บาท
 •  โครงการฝึกทักษะกระบวนการคิด  เบิกจ่าย  4,517.-บาท
 •  โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก  สังกัด  อบต.สองคอน  เบิกจ่าย  15,417.-บาท
 •  ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวนา  เบิกจ่าย  126,411.-บาท
 •  ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.สองคอน  เบิกจ่าย

143,000.-บาท

 • โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา  เบิกจ่าย  7,940.-บาท
 • ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ (ห้าเหล่า เทาแดง)  เบิกจ่าย  180,966.-บาท
 • อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดวังกอง  เบิกจ่าย  176,000.-บาท
 • อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนห้วยสูน  เบิกจ่าย  295,000.-บาท
 • อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนไร่ตีนตก  เบิกจ่าย  116,000.-บาท
 • โครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  เบิกจ่าย 60,000.-บาท
 • ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองคอน  เบิกจ่าย  100,000.-บาท
 1. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
 • โครงการอบรมและเผยแพร่ความรู้ในการคัดแยกขยะ  และกำจัดขยะมูลฝอย  เบิกจ่าย  4,500.-บาท
 1.  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความปลอดภัย
 •  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่  เบิกจ่าย  25,755.-บาท
 • โครงการป้องกันไฟป่า  เบิกจ่าย  2,700.-บาท
 • โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย  เบิกจ่าย  11,562.-บาท
 • โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เบิกจ่าย  14,440.-บาท
 • โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  เบิกจ่าย  12,170.-บาท
 • โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  เบิกจ่าย  87,400.-บาท

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563

 • โครการติดตั้งไฟกิ่งในเขตตำบลสองคอน  เบิกจ่าย  177,600.-บาท
 • โครงการก่อสร้างซ่อมบำรุงทางโครยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  ผสมยางพารา  เส้นต่อจากบ้านห้วยสูน – สะพานข้ามลำน้ำห้วยสูน  หมู่ที่  5  เบิกจ่าย  795,000.-บาท

-9-

 • โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสนม  ภูมิฟากท่า  ซอย  3  หมู่ที่  4  เบิกจ่าย  178,354
 • โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สองคอน  เบิกจ่าย  119,000.-บาท
 • โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ  คสล.สถานีสูบน้ำไฟฟ้าจากนานายวินิตร์ – สวนนางชฎาพร  หมู่ที่  7  เบิกจ่าย  100,000.-บาท
 • โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น  คสล.นาบ้านกลาง  หมู่ที่  3  เบิกจ่าย  83,000.-บาท
 • โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น  คสล.นาเหมืองบ่อง  หมู่ที่  3  เบิกจ่าย  148,000.-บาท
 • โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น  คสล.นากกกอก  หมู่ที่  3  เบิกจ่าย  72,000.-บาท

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  2563

 •  ก่อสร้างถนน คสล. ซอย  22  หน้าโรงเรียนวัดวังกอง  ม.7  งบประมาณที่ได้รับ  497,900.-บาท  ยังไม่ได้เบิกจ่าย
 • โครงการโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านโพนดู่  ม.2  งบประมาณที่ได้รับ  499,000.-บาท  ยังไม่ได้เบิกจ่าย
 • ก่อสร้างถนน  คสล.  ซอย  4  จากบ้านนายวิรัตน์  –  บ้านนางหริ่ง  บ้านเฉลิมราชย์  ม.9  งบประมาณที่ได้รับ  415,500.-บาท  ยังไม่ได้เบิกจ่าย
 • โครงการโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านห้วยไข่เขียด  ม.7  งบประมาณที่ได้รับ  499,000.-บาท
 • เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบิกจ่าย  5,312,300.-บาท
 • เบี้ยยังชีพผู้พิการ  เบิกจ่าย  1,640,000.-บาท
 • เงินสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  เบิกจ่าย  24,000.-บาท

จึงขอสรุปรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนทราบ  ตามระเบียบกฎหมาย ขอขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ             ที่ประชุมมี ส.อบต.ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามเพิ่มเติมประเด็นใดในการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีก็ถือว่าทุกท่านได้รับทราบการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  นะครับ
ที่ประชุม                   รับทราบ
ประธานสภาฯ             ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขณะนี้เราก็ได้ประชุมกันมานานพอสมควรแล้ว  และขณะนี้เป็นเวลา  10.30  น.  กระผมขอพักการประชุมไว้เพียงแค่นี้ก่อน  เพื่อพักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มก่อน  และเราจะมาเข้าสู่ระเบียบวาระอื่นๆในเวลา  10.45 น.  เชิญพักรับประทานอาหารว่างครับ

-10-

นายดิเรก  บุญเทศ                  บัดนี้ เวลา 10.45 น. กระผมขอดำเนินการตามข้อ 25 ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาอบต.ที่ได้ลงชื่อไว้ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภา ทุกท่านเข้าที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบต.อยู่ในห้องประชุมครบองค์ประชุม  จำนวน  17  คน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเชิญท่านประธานสภา อบต.สองคอนประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ

                              5.3  เรื่อง  รายงานติดตามประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี  2563
ประธานสภาฯ                       ต่อไปเป็นเรื่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  รายงานติดตามประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี  2563  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ ก็ขอเรียนเชิญผู้บริหารฯ ได้เสนอรายละเอียดต่อไป
นายก อบต.                            ท่านประธาน/สมาชิก อบต.สองคอน  และผู้เข้าร่วมที่ประชุมที่เคารพกระผมนายสุนีย์  อุ้ยแก้ว  ในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ขอนำเสนอรายงานติดตามประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี  2563  ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนได้รับทราบ  ซึ่งขอให้ทุกท่านได้ดูรายละเอียดตามเอกสารการจัดทำรายงานฯ  ที่ได้แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว  โดยรายงานทั้งหมดมีจำนวน  52  หน้า  รายงานติดตามประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี  2563  มีดังนี้

-11-
      โครงการต่างๆที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ  ๒563
ในปีงบประมาณ ๒๕63  ที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนได้ดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆดังนี้

ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ
การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพชีวิต
1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 30,000.00 0.00 27,555.00 2,445.00
2 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 96,000.00 0.00 61,200.00 34,800.00
3 อุดหนุนตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.1 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
4 อุดหนุนตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.2 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
5 อุดหนุนตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.3 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
6 อุดหนุนตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.4 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
7 อุดหนุนตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.5 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
8 อุดหนุนตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.6 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
9 อุดหนุนตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.7 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
10 อุดหนุนตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.8 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
11 อุดหนุนตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.9 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนิคม ซอย 21 ม.1 229,400.00 0.00 226,000.00 3,400.00
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. นาขี้อ้นสายบ้านนายใคร ดีตุ  ม .3 113,800.00 0.00 112,000.00 1,800.00
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยปู่ตาห้วยใส ม.5 115,500.00 0.00 112,827.00 2,673.00
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าหมู่บ้าน ม.6 226,000.00 0.00 219,000.00 7,000.00

-12-

ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 22 หน้าโรงเรียนวัดวังกอง ม.7 205,700.00 0.00 205,000.00 700.00
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปาหมู่บ้าน ม.7 33,600.00 0.00 33,000.00 600.00
18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดหนองหัวนา – รอยพระบาท ม.8 226,000.00 0.00 218,079.00 7,921.00
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 บ้านนายส่วน – นายสมคิด ม.9 191,700.00 0.00 185,000.00 6,700.00
20 โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายชิต – นายสมจิตร – ลำเหมืองบุ่ง ม.2 280,900.00 0.00 272,754.00 8,146.00
21 โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยมอง ม.5 97,000.00 0.00 97,000.00 0.00
22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ม.3 39,800.00 0.00 30,665.00 9,135.00
23 โครงการขุดลอกและขยายสระสาธารณประโยชน์ ม.4 134,000.00 0.00 133,000.00 1,000.00
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและจัดการ
24 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต 30,000.00 0.00 19,310.00 10,690.00
25 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน 300,000.00 0.00 127,621.00 172,379.00
26 โครงการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 30,000.00 0.00 3,600.00 26,400.00
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
27 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 342,850.00 0.00 306,670.00 36,180.00
28 โครงการฝึกทักษะกระบวนการคิด 20,000.00 0.00 4,517.00 15,483.00
29 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก สังกัด อบต.สองคอน 20,000.00 0.00 15,417.00 4,583.00
30 ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวนา 133,000.00 0.00 126,411.00 6,589.00
31 ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สองคอน 143,600.00 0.00 143,000.00 600.00
32 โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา 20,000.00 0.00 7,940.00 12,060.00

-13-

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ
33 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์(ห้าเหล่าเทาแดง) 200,000.00 0.00 180,966.00 19,034.00
34 อุดหนุนงานอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนวังกอง 176,000.00 0.00 176,000.00 0.00
35 อุดหนุนงานอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนห้วยสูน 296,000.00 0.00 295,000.00 1,000.00
36 อุดหนุนงานอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนไร่ตีนตก 116,000.00 0.00 116,000.00 0.00
37 โครงการการจัดงานพระยา พิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00
38 ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองคอน 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
39 โครงการอบรมและเผยแพร่ความรู้ในการคัดแยกขยะ และกำจัดขยะมูลฝอย 30,000.00 0.00 4,500.00 25,500.00
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
40 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 28,000.00 0.00 25,755.00 2,245.00
41 โครงการป้องกันไฟป่า 20,000.00 0.00 2,700.00 17,300.00
42 โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย 50,000.00 0.00 11,562.00 38,438.00
43 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000.00 0.00 14,440.00 15,560.00
44 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 50,000.00 0.00 12,170.00 37,830.00
45 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 100,000.00 0.00 87,400.00 12,600.00

-14-

โครงการจากจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับที่ ชื่อโครงการก่อสร้าง งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย
1 โครงการติดตั้งไฟกิ่งในเขตตำบลสองคอน 181,200 177,600
2 โครงการก่อสร้างซ่อมบำรุงทางโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผสมยางพาราเส้นต่อจากบ้านห้วยสูน – สะพานข้ามลำน้ำห้วยสูน หมู่ที่  5 822,000 795,000
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสนม  ภูมิฟากท่า  ซอย 3  หมู่ที่ 4 181,000 178,354
4 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สองคอน 119,300 119,000
5 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ  คสล.  สถานีสูบน้ำไฟฟ้าจากนานายวินิตร์ – สวนนางชฎาพร  หมู่ที่  7 100,300 100,000
6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น คสล. นาบ้านกลาง  หมู่ที่ 3 83,900 83,000
7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น คสล. นาเหมืองบ่อง หมู่ที่ 3 149,900 148,000
8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น คสล. นากกกอก  หมู่ที่ 3 72,400 72,000
รวมทั้งสิ้น 1,710,000 1,672,954

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  2563

โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ
ดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ในระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 22  หน้าโรงเรียนวังกอง  ม.7 P 497,900
โครงการโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านโพนดู่  ม.2 P 499,000
ก่อสร้างถนน  คสล.  ซอย  4  จากบ้านนายวิรัตน์ – บ้านนางหริ่ง  บ้านเฉลิมราชย์  ม.9 P 415,500
โครงการโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยไข่เขียด  ม.7 P 499,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ P 5,312,300 5,312,300-
เบี้ยยังชีพผู้พิการ P 1,640,000 1,640,000
เงินสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสทางสังคม P 36,000 24,000

-15-

สถานะการคลัง อบต.  ปีงบประมาณ  2563
รายงานรายรับประจำปีงบประมาณ 2563

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง สูง / ต่ำประมาณการ
หมวดภาษีอากร ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 100,000.00 7,835.97 – 92,164.03
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,050.00 1,050.00
ภาษีป้าย 18,000.00 19,300.00 1,300.00
รวมหมวดภาษีอากร 118,000.00 28,185.97 – 89,814.03
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,000.00 260.00 –   740.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 108,000.00 45,000.00 –  63,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 500.00 200.00 –  300.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 7,100.00 7,100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 5,000.00 2,650.00 –  2,350.00
ค่าปรับการผิดสัญญา 30,000.00 47,260.00 17,260.00
ค่าใบอนุญาตเดี่ยวกับการควบคุมอาคาร 300.00 290.00 –  10.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 149,800.00 110,315.00 –  39,485.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ดอกเบี้ย  250,000.00 219,044.95 –   30,955.05
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น