การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

สำเนา

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

 สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  2563  ครั้งที่  2

วันจันทร์ที่  24  สิงหาคม  เวลา  13.00  น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

              เรื่อง  ญัตติเรื่อง  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
        งบประมาณ พ.ศ.  2564 ในวาระที่  2 (ขั้นแปรญัตติ) และวาระที่ 3            
        (การลงมติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน 
อำเภอฟากท่า   จังหวัดอุตรดิตถ์

สำเนา

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี  2563 ครั้งที่  2

วันจันทร์ที่  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่ ชื่อ  –  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 นายเมฆินทร์    อินทะยศ ประธานสภา อบต. เมฆินทร์    อินทะยศ
2 นางอรทัย    คำอ้าย รองประธานสภา อบต. อรทัย    คำอ้าย
3 นางนวลศรี  เข็มทิศ สมาชิกสภา อบต.หมู่  3 นวลศรี  เข็มทิศ
4 นางนภัสวรรณ  ทิพปัญญา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 นภัสวรรณ  ทิพปัญญา
5 นายกิตติพงษ์  เอียวงษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 กิตติพงษ์  เอียวงษ์
6 นางจำรัส  ท้าววงษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่  3 จำรัส  ท้าววงษ์
7 นายสาลี  จันทำโรง สมาชิกสภา อบต.หมู่  4 สาลี  จันทำโรง
8 นายอำคา  เมืองบัวผัน สมาชิกสภา อบต.หมู่  4 อำคา  เมืองบัวผัน
9 นายธีรนัย  อินฟากท่า สมาชิกสภา อบต.หมู่  5 ธีรนัย  อินฟากท่า
10 นายสังเวียน  พันแพง สมาชิกสภา อบต.หมู่  5 สังเวียน  พันแพง
11 นางม่วน  สอนงอก สมาชิกสภา อบต.หมู่  9 ม่วน  สอนงอก
12 นายวันชัย  ปีลา สมาชิกสภา อบต.หมู่  9 วันชัย  ปีลา
13 นางรัดดา  เพียงตา สมาชิกสภา อบต.หมู่  8 รัดดา  เพียงตา
14 นางแสงรุณ  สีกา สมาชิกสภา อบต.หมู่  7 แสงรุณ  สีกา
15 นางเอี่ยม  แก้ววังอ้อ สมาชิกสภา อบต.หมู่  6 เอี่ยม  แก้ววังอ้อ
16 นางสุจินันท์  คำอ้าย สมาชิกสภา อบต.หมู่  6 สุจินันท์  คำอ้าย
17 นายดิเรก  บุญเทศ สมาชิกสภา อบต.หมู่  7 ดิเรก  บุญเทศ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่ ชื่อ  –  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1. นายสุนีย์  อุ้ยแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สุนีย์  อุ้ยแก้ว
2. นายประเสริฐ  จันทร์สูง รองนายก อบต.สองคอน ประเสริฐ  จันทร์สูง
3. ร.ต.อ.สมเดช  รัตนอาจ รองนายก อบต.สองคอน ร.ต.อ.สมเดช  รัตนอาจ
4. นางสาวพรพิมล  กำมาแสน เลขานุการนายก อบต.สองคอน พรพิมล  กำมาแสน

-2-

ลำดับที่ ชื่อ  –  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
5 นางสาวขนิษฐา  ผุยดา ผู้อำนวยการกองคลัง ขนิษฐา  ผุยดา
6. นายณัฐกฤต  ถวิลเพชรสกุล นายช่างโยธา ณัฐกฤต  ถวิลเพชรสกุล
7. นางสาวนฤนาถ  ปั้นนาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นฤนาถ  ปั้นนาง
8. นางสาวกัญญารัตน์  ชมชื่น นักทรัพยากรบุคคล กัญญารัตน์  ชมชื่น

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่ ชื่อ  –  สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ

ผู้เข้าประชุม           17           คน
ผู้เข้าร่วมประชุม      8             คน
ผู้ไม่มาประชุม         –             คน

-3-

เริ่มประชุมเวลา     13.00        น.
เลขานุการสภา             บัดนี้  มี  ส.อบต.สองคอน  มาประชุมกันจำนวน  17  คน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเชิญประธานสภา  อบต.สองคอน จุดเทียนธูป  บูชาพระรัตนตรัยและขึ้นทำหน้าที่ดำเนินการกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ประธานสภา               ดำเนินจุดเทียนธูป  บูชาพระรัตนตรัย   แล้วกลับมา  ณ  ที่นั่ง
ประธานสภา               เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     สองคอน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ตามที่ผมในฐานะประธานสภาฯ  ได้บอกนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ในการประชุมครั้งที่แล้ว  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  เป็นวันจันทร์ที่  24  สิงหาคม  2563  คือในวันนี้  ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมปกติ  รวม  3  วาระ  แล้วจะต่อด้วย  สุดท้ายจะเป็นวาระอื่นๆ   รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านได้รับทราบแล้ว  ในโอกาสนี้ผมขอเปิดประชุมและเข้าระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่  1        เรื่อง   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภา              ได้กล่าวเปิดประชุมแล้วแจ้งที่ประชุมทราบว่าเป็นการประชุมสภาสมัยสามัย  สมัยที่  3 ประจำปี 2563  ครั้งที่ 2  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ในวาระที่  2  (ขั้นแปรญัตติ) และ วาระที่ 3       (การลงมติ)
ที่ประชุม                   รับทราบ

ระเบียบวาระที่  2        เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม สภา อบต.สองคอน  สมัยประชุมสมัยสามัญ

                               สมัยที่  3  ประจำปี  2563    วันที่  14  สิงหาคม  2563

ประธานสภา             เลขานุการสภาได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมสภา  อบต.สองคอน สมัยสามัญ

                               สมัยที่  3  ประจำปี  2563    วันที่  14  สิงหาคม  2563  แจกจ่ายให้ท่าน  ส.อบต. ทุก

                               ท่านแล้ว   ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.

เลขานุการสภาฯ           เรียนท่านประธานสภา,  สมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมในฐานะเลขานุการสภาฯ  ได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมสภาฯ  มีจำนวน  80  หน้า  ไม่ทราบว่ามีท่าน  ส.อบต.  ท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความประการใด

ประธานสภา               มีไหมครับ  ส.อบต.  ท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมอย่างใดหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมสภา

                               อบต.  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.  สองคอน สมัยสามัญ  สมัยที่  3

                               ประจำปี  2563  วันที่  14  สิงหาคม  2563

-4-

ที่ประชุม                  มีมติรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  2563 วันที่  14  สิงหาคม

                              2563

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องกระทู้ถาม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ประธานสภา               ต่อไปเป็นเรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้ว  กระผมขอเชิญเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ชี้แจงรายละเอียดครับ
เลขานุการสภาฯ           ท่านประธานสภา  และ  ส.อบต.  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  สืบเนื่องจากในวันศุกร์ที่  14
สิงหาคม  2563  มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  2563  ครั้งที่  1  ได้มีการประชุมในวาระที่  5.2  เรื่อง  การกำหนดจำนวนและเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ได้มีการกำหนดจำนวน และเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  โดยได้พิจารณาและเสนอรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  จำนวน  5  ท่าน  ประกอบด้วย

  1.  นางจำรัส  ท้าววงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนหมู่ที่  3
  2. นายสังเวียน  พันแพง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนหมู่ที่  5
  3. นายธีรนัย  อินฟากท่า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนหมู่ที่  3
  4. นางเอี่ยม  แก้ววังอ้อ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนหมู่ที่  6
  5. นางแสงรุณ  สีกา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนหมู่ที่  7

ซึ่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ได้นัดประชุมคณะกรรมการแปร      บัญญติในวันที่  15  สิงหาคม  2563  เวลา  13.00  น.  เพื่อดำเนินการประชุมคัดเลือกประธานกรรมการ  และเลขานุการกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  โดยได้ดำเนินการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  กระผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

  1.  นายสังเวียน  พันแพง  ส.อบต.หมู่ที่  5  เป็นประธานกรรมการแปรญญัติ
  2.  นางจำรัส  ท้าววงษ์     ส.อบต.หมู่ที่  3  เป็นกรรมการแปรญญัติ
  3.  นายธีรนัย  อินฟากท่า  ส.อบต.หมู่ที่  5  เป็นกรรมการแปรญญัติ
  4.  นางเอี่ยม  แก้ววังอ้อ   ส.อบต.หมู่ที่  6  เป็นกรรมการแปรญญัติ
  5.  นางแสงรุณ  สีกา       ส.อบต.หมู่ที่  7  เป็นเลขานุการกรรมการแปรญญัติ

ที่ประชุม                   ทราบ

-5-

ระเบียบวาระที่  5         เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                               5.1 ญัตติเรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2564
    องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ในวาระที่  2 (ขั้นแปรญัตติ) และวาระที่  3       
(การลงมติ)
ประธานสภา              กล่าวว่าต่อไปนี้เป็นเรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    2564  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ในวาระที่ 2      (ขั้นแปรญัตติ)  ซึ่งตามระเบียบฯ ข้อ 49 ผมได้จัดส่งร่างข้อบัญญัติฯ  ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติไปพิจารณาตามระเบียบขั้นตอนนั้น  ต่อมาผมได้รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนร่างเดิม  จากคณะกรรมการแปรญัตติ  บันทึกรายงานยื่นต่อผมแล้วปรากฏว่าไม่มี ส.อบต. หรือผู้บริหารผู้ใดยื่นเสนอคำแปรญัตติหรือสงวนคำแปรญัตติ   ที่เห็นควรว่าจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ ตามระยะเวลาที่กำหนดของที่ประชุมสภาแห่งนี้  คือภายใน  4  วัน และต่อมาผมได้จัดส่งร่างข้อบัญญัติฯรายงานที่ได้รับจากคณะกรรมการแปรญัตติจัดส่งไปให้แก่สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านแล้ว  ระยะที่กำหนดไม่น้อยกว่า  24  ชั่วโมง  ก่อนวันประชุมสภาพิจารณาตามระเบียบข้อ  50  ฯลฯ  โดยคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณา แล้วเห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564  ซึ่งให้คงร่างเดิมไว้  จึงได้จัดส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   2564  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ตามร่างเดิมมาให้กับประธานสภา  จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  พิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ และก่อนที่จะมีการพิจารณาขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ช่วยชี้แจงข้อบังคับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่นำมาใช้บังคับในการประชุมสภาในวาระที่  2  ขั้นแปรญัตตินี้   ให้        ส.อบต.  ทราบ  ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ       ท่านประธานสภาและ  ส.อบต.  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ระเบียบข้อบังคับที่
จะต้องนำมาบังคับใช้ในการประชุมสภา ขั้นแปรญัตติ  วาระที่  2  นี้  คือ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 ในข้อ 49 ญัตติ
ร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปร
ญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาก็ได้

-6-

ข้อ  50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและการบันทึกความคิดเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไจเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย
และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
ข้อ  51  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สอง   ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ  หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ  หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว  ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติเปลี่ยนแปลงลงมตินั้นอีก
ถ้าข้อความในข้อใดทีได้มีมติไป  แล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้น  ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้  โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก  ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว
การพิจารณาเฉพาะนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน  แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่น ๆ ต่อไป  สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้
ถ้าขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นจนการพิจารณารวดเร็ว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้น  ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  ก่อนวันนัดประชุมเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน   ในการประชุมต่อวาระที่สอง  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น  และในหมวด  4  งบประมาณ  ข้อ  59  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะกระทำได้เฉพาะการลดรายจ่าย  หรือการลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  คำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้า  เป็นหนังสือต่อประธานกรรมการการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามข้อ  45  วรรคสาม  และข้อ  49  วรรคหนึ่ง
ข้อ  60  ห้ามไม่ให้แปรญัตติร่ายจ่ายขึ้นใหม่  หรือเพิ่มเติมรายจ่าย  หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น  หรือคำแปรญัตตินั้น  ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ

-7-

ข้อ  61  ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงิน  ซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1)  ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้
(2)  รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย
ถ้ามีปัญหาว่า  รายจ่ายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่  ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
จึงขอแจ้งตามข้อระเบียบบังคับการประชุมสภาฯ  ข้างต้นให้  ส.อบต.ทราบและดำเนินการประชุมต่อไป
ประธานสภา               ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ ที่ชี้แจงระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภาฯ ในวาระที่สอง  ขั้นแปรญัตติให้ ส.อบต.  ทราบ
นายก  อบต.               กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายสุนีย์  อุ้ยแก้ว  นายก อบต. เพื่อให้ทางสมาชิกสภาได้เข้าใจชัดเจนขึ้นประกอบการแปรญัตติในวันนี้  กระผมขออนุญาตต่อประธานสภาและสภาแห่งนี้ได้สรุปทบทวนตามร่าง (เดิม) ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   2564  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  อีกครั้งครับ
ประธานสภา               ท่านสมาชิกสภา อบต.สองคอนทุกท่านครับ  นายก  อบต.    ท่านขอสรุปทบทวนรายละเอียด
ตามร่าง (เดิม) ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2564  องค์การ
บริหารส่วนตำบลสองคอน  ให้ทางสภาทราบอีกครั้ง  ในวันนี้ไม่ทราบว่า  ทางสมาชิกทุกท่าน
จะขัดข้องประการใดหรือไม่ครับ  มีไหมครับ  ถ้าไม่มีถือว่าสภาไม่ขัดข้องและผมก็จะอนุญาต
ให้ทาง นายก อบต. ได้ทบทวนและสรุปรายละเอียดได้ต่อไป  ขอเชิญท่าน  นายก อบต.ครับ
นายก อบต.                กราบเรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา  ผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน  กระผม
นายสุนีย์  อุ้ยแก้ว     ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดและขอนำเสนอสรุปสาระสำคัญของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   2564  องค์การบริหารส่วนตำบล      สองคอน  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ในวาระที่  2  (ขั้นแปรญัตติ) เป็นข้อๆ  หลังจากที่กระผมได้ชี้แจงไปแล้วครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งที่แล้ว   ดังต่อไปนี้   รายละเอียดขอให้ท่านดูตามเอกสารที่ได้จัดทำแจก  ประกอบการพิจารณาแล้ว  ดังนี้ สาระสำคัญงบประมาณได้ตั้งรับและตั้งจ่ายไว้ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งกระทรวงมหาดไทย  ถูกต้องแล้ว  ด้วยความระมัดระวังประหยัดและรอบคอบ    รายละเอียดตามเอกสารที่ท่านสมาชิกฯ  ทุกท่านได้รับแล้ว  ขอขอบคุณครับ

-71-

ตามเอกสารแนบท้าย

-72-

ประธานสภา                    ตามที่นายก อบต.สองคอน ได้ขออนุญาตสรุปร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    2564  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ในการพิจารณาแปรญัตติ  ในวาระที่สองนี้ ปรากฏว่าในขั้นตอนของการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ  ไม่มีสมาชิกสภา อบต.หรือผู้บริหาร เสนอคำแปรญัตติไปยังคณะกรรมการแปรญัตติตามระยะเวลาที่กำหนด  โดยเวลาต่อมาคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาแล้ว  เห็นชอบตามร่างเดิมและได้รายงานบันทึกความเห็นยื่นมายังผมในฐานะประธานสภา อบต.โดยร่างข้อบัญญัติฯ ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใด  โดยผมได้จัดส่งรายงานและร่างข้อบัญญัติฯ  คืนไปยังสมาชิกสภาอบต. เพื่อดำเนินการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่  2  นี้ ดังนั้นในการพิจารณาในวาระที่สองนี้ตามข้อ 49 วรรคท้าย  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ วาระที่ 2 กรณีการพิจารณา 3 วาระรวดเดียว  ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ที่ประชุม                   ปรากฏว่า  ได้มีสมาชิกสภาฯ  ได้แปรญัตติด้วยวาจา  และซักถามผู้บริหารกันอย่างกว้างขวางเป็นจำนวนมาก  ซึ่งประธานสภาฯ  ก็ได้อนุญาตให้สมาชิกฯ   ผู้ประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย  และให้ผู้บริหารอบต.ได้ชี้แจงหรือตอบประเด็นปัญหาเป็นระยะ ๆ ซึ่งที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง  จนกระทั่งไม่มีสมาชิกฯ  ผู้ใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นอีก
ประธานสภาฯ             มีสมาชิกสภาผู้ใดที่จะแปรญัตติด้วยวาจา  หรือแสดงความคิดเห็นสอบถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่า  จะให้ความเห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ในวาระที่สองนี้  หรือไม่  สมาชิกสภาผู้ใดที่เห็นสมควรเห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ตามที่นายก  อบต.สองคอน  เสนอขอได้โปรดยกมือขึ้น (ส.อบต.ยกมือ  16  คน)
มติที่ประชุม                ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่าง(เดิม)  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ตามที่นายก  อบต.สองคอน  เสนอด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้
เห็นชอบให้คงร่าง         16                 เสียง
ไม่เห็นชอบ                 ไม่มี
ไม่มาประชุม               –                   เสียง
งดออกเสียง                1                  เสียง
ประธานสภา               ประธานสภากล่าวว่า  เป็นอันว่าที่ประชุมได้มีมติให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564  ตามที่ผู้บริหารฯ  เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  โดยไม่มีการคัดค้านหรือมีความเห็นแย้ง  และขอนำไปประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามขั้นลงมติหลังจากพักการประชุมประมาณ  10  นาที  เวลานี้  14.30  น.  ขอเชิญครับ

-73-

เลขานุการสภา             บัดนี้เวลา  14.30  น.  มี  ส.อบต.สองคอน  จำนวน  17  คน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเชิญท่านประธานสภา  อบต.สองคอน ประชุมตามวาระที่สาม  ขั้นลงมติต่อไปครับ
ประธานสภา               ท่านสมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  บัดนี้เวลา  14.30  น. หลังจากได้พักเป็น
ที่เรียบร้อยไปแล้ว  กระผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่  3  ญัตติการประชุมที่คงค้าง  คือ  การลงมติเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564  ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.  ได้ชี้แจงข้อระเบียบการประชุมที่เกี่ยวข้อง  เชิญครับ
เลขานุการสภา             ท่านประธานสภา   และส.อบต.  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   ในข้อ  52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม   ไม่มีการอภิปราย   เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย   ถ้ามีเหตุผลอันสมควร
ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
และข้อ  53  ญัตติร่างข้อบัญญัติใดซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติไม่รับหลักการตามความในข้อ  47  หรือลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตามความในข้อ  52  ให้ถือว่าร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป  เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ห้ามเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันกับร่างข้อบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหนึ่งในสมัยประชุมนั้นอีก  เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตเมื่อเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ใช้แก่ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม
จึงขอแจ้งตามข้อระเบียบบังคับการประชุมสภาฯ  ข้างต้นให้  ส.อบต.  ทราบและดำเนินการประชุมต่อไป
ประธานสภา               ขอขอบคุณปลัด  อบต.  ที่ชี้แจงระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภาฯ   ให้ ส.อบต.  ทราบ
ประธานสภา               ตามที่สภา อบต.ได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2564  ในวาระที่  1  เมื่อวันที่  14 สิงหาคม  2563  โดยนำไปประชุมพิจารณาแปรญัตติ  ในวาระที่  2 ในวันที่  24  สิงหาคม  2563  คือวันนี้  ซึ่งไม่มีการเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาในช่วงที่ผ่านมาไปแล้วนั้น  ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนตำบล  สองคอน  หรือไม่   เว้นแต่ที่ประชุมสภาฯ  จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร  มีไหมครับท่านสมาชิกสภาท่านใดที่ยังขัดข้องและสภาต้องการลงมติให้มีการอภิปราย  หรือเห็นเป็นอย่างอื่น

-74-

ที่ประชุม                   ไม่มี
ประธานสภาฯ             ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่า  จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี  2564    ในวาระที่  3  (ขั้นลงมติ)  นี้หรือไม่  โปรดยกมือขึ้น  (ส.อบต. ยกมือ  16  คน)
มติที่ประชุม                ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564    เสนอด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้
เห็นชอบ                              16                 เสียง
ไม่เห็นชอบ                 ไม่มี
ไม่มาประชุม               ไม่มี               เสียง
งดออกเสียง                1                  เสียง
ประธานสภา               ประธานสภากล่าวว่า  เป็นอันว่าที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564  เป็นเอกฉันท์  โดยไม่มีการคัดค้านหรือมีความเห็นแย้ง  และจะได้นำเสนอนายอำเภอฟากท่า  เพื่อลงนามอนุมัติและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2564  ต่อไป

นายก อบต.                กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนทุกท่าน
กระผมขอขอบคุณที่การดำเนินการประชุมสภาร่วมกันเป็นไปด้วยความสมานฉันท์  เรียบร้อย  การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามข้อบังคับระเบียบขั้นตอนของทางราชการกำหนด   การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564  เราได้นำแผนงานโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  มาเป็นกรอบ  ตลอดจนงานภารกิจถ่ายโอนมาจัดทำเป็นร่างข้อบัญญัติฯ  ที่ค่อนข้างจะครบถ้วน  และในการพิจารณาของสภาฯ  ที่ผ่านมาทั้ง สามวาระ  ได้พิจารณาถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อกันทุกเรื่องก็เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตำบลและการแก้ไขปัญหาของประชาชนร่วมกัน  กระผมขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564  ซึ่งได้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันเรียบร้อยไปด้วยดี  ขอขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่  6           เรื่องอื่นๆ
ประธานสภา                มี  ส.อบต.  ผู้ใดมีเรื่องที่จะเสนอในที่ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่ครับ   ถ้าไม่มีผมขอปิดการ
ประชุมพร้อมนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้  ขอขอบคุณและขอปิดการ
ประชุม
ปิดการประชุมเวลา       16.00   น.

(ลงชื่อ)       ดิเรก  บุญเทศ       ผู้จดบันทึกการประชุม
( นายดิเรก  บุญเทศ  )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

-75-

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้องทุกประการ
เมื่อ  วันที่  27  สิงหาคม  2563

(ลงชื่อ)    สังเวียน  พันแพง     ประธานกรรมการ
(นายสังเวียน  พันแพง)

(ลงชื่อ)     นภัสวรรณ  ทิพปัญญา   กรรมการ
(นางนภัสวรรณ  ทิพปัญญา)

(ลงชื่อ)      เอี่ยม  แก้ววังอ้อ       กรรมการ
(นางเอี่ยม  แก้ววังอ้อ)

(ลงชื่อ)      ม่วน  สอนงอก        กรรมการ
(นายม่วน  สอนงอก)

(ลงชื่อ)     จำรัส  ท้าววงษ์        เลขานุการ
(นางจำรัส  ท้าววงษ์)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  ในการประชุมสภา
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1/2563

(ลงชื่อ)   เมฆินทร์  อินทะยศ    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
(นายเมฆินทร์  อินทะยศ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น