การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563

สำเนา

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

 สมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2563

วันจันทร์ที่    22  มิถุนายน  2563  เวลา  09.00  น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

ประกอบ

  1. เรื่อง  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง 

    (ฉบับที่ 3)

  1. เรื่อง  การถ่ายโอนทางหลวงชนบท สาย อต.2048  บ้านฟากท่า – บ้าน

โพนธาตุ  ระยะทาง  0.717  กม. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
        สองคอน
    3.  เรื่อง  พิจารณาการจัดหาที่ดินสำหรับเป็นที่ทิ้งขยะขององค์การบริหาร
         ส่วนตำบลสองคอน
    4.  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน 
อำเภอฟากท่า   จังหวัดอุตรดิตถ์

สำเนา

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2563

วันจันทร์ที่    22  มิถุนายน  2563  เวลา  09.00  น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่ ชื่อ  –  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 นายเมฆินทร์  อินทะยศ ประธานสภา อบต. เมฆินทร์  อินทะยศ
2 นางอรทัย  คำอ้าย รองประธานสภา อบต. อรทัย  คำอ้าย
3 นางแสงรุณ  สีกา ส.อบต.หมู่ 7 แสงรุณ  สีกา
4 นางสุจินันท์  คำอ้าย ส.อบต.หมู่ 6 สุจินันท์  คำอ้าย
5 นางเอี่ยม  แก้ววังอ้อ ส.อบต.หมู่ 6 เอี่ยม  แก้ววังอ้อ
6 นางจำรัส  ท้าววงษ์ ส.อบต.หมู่ 3 จำรัส  ท้าววงษ์
7 นายธีรนัย  อินฟากท่า ส.อบต.หมู่ 5 ธีรนัย  อินฟากท่า
8 นายสังเวียน  พันแพง ส.อบต.หมู่ 5 สังเวียน  พันแพง
9 นางนวลศรี  เข็มทิศ ส.อบต.หมู่ 3 นวลศรี  เข็มทิศ
10 นางรัดดา  เพียงตา ส.อบต.หมู่ 8 รัดดา  เพียงตา
11 นายม่วน  สอนงอก ส.อบต.หมู่ 9 ม่วน  สอนงอก
12 นายกิตติพงษ์  เอียงวงษ์ ส.อบต.หมู่ 1 กิตติพงษ์  เอียงวงษ์
13 นายอำคา  เมืองบัวผัน ส.อบต.หมู่  4 อำคา  เมืองบัวผัน
14 นายวันชัย  ปีลา ส.อบต.หมู่ 9 วันชัย  ปีลา
15 นายสาลี  จันทำโรง ส.อบต.หมู่ 4 สาลี  จันทำโรง
16 นางนภัสวรรณ  ทิพปัญญา ส.อบต.หมู่ 2 นภัสวรรณ  ทิพปัญญา
17 นายดิเรก  บุญเทศ เลขานุการสภา อบต.สองคอน ดิเรก  บุญเทศ

-2-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่ ชื่อ  –  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 นายสุนีย์  อุ้ยแก้ว นายก อบต.สองคอน สุนีย์  อุ้ยแก้ว
2 นายประเสริฐ  จันทร์สูง รองนายก อบต.สองคอน ประเสริฐ  จันทร์สูง
3 ร.ต.อ.สมเดช  รัตนอาจ รองนายก อบต.สองคอน ร.ต.อ.สมเดช  รัตนอาจ
4 นางสาวพรพิมล  กำมาแสน เลขานุการ นายก อบต.สองคอน พรพิมล  กำมาแสน
5 นายสุภชีพ  พิมทุม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  9 สุภชีพ  พิมทุม
6 นายเกียรติศักดิ์  สีกา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7 เกียรติศักดิ์  สีกา
7 นายคำตั๋น  ดอกคำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6 คำตั๋น  ดอกคำ
8 นายเตรียม  เพียงตา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8 เตรียม  เพียงตา
9 นายทองใส  น้อยทัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1 ทองใส  น้อยทัน
10 นายพิพัฒน์  อัมพรศักดิ์ สารวัตรกำนันตำบลสองคอน พิพัฒน์  อัมพรศักดิ์
11 นางสาวสมจิตร  ใบผุย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3 สมจิตร  ใบผุย
12 นางสาวขนิษฐา  ผุยดา ผู้อำนวยการกองคลัง ขนิษฐา  ผุยดา
13 นางคำแพง  เลิศลักษณ์สกุล หัวหน้าสำนักปลัด คำแพง  เลิศลักษณ์สกุล
14 นายณัฐกฤต  ถวิลเพชรสกุล นายช่างโยธา ณัฐกฤต  ถวิลเพชรสกุล
15 นางสาวนฤนาถ  ปั้นนาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นฤนาถ  ปั้นนาง
16 นางสาวกัญญารัตน์  ชมชื่น นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กัญญารัตน์  ชมชื่น
17 นายปภาวิน  ลายยูงค์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ ปภาวิน  ลายยูงค์

ผู้เข้าประชุม             17         คน
ผู้เข้าร่วมประชุม        17         คน
ผู้ไม่มาประชุม           –                     คน

-3-

เริ่มประชุมเวลา    09.00        น.
เลขานุการสภา                       บัดนี้  มี  ส.อบต.สองคอน  มาประชุมกันจำนวน  17  คน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเชิญประธานสภา  อบต.สองคอน   จุดเทียนธูป  บูชาพระรัตนตรัยและขึ้นทำหน้าที่ดำเนินการ  กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ประธานสภา                         ดำเนินการจุดเทียนธูป   บูชาพระรัตนตรัย   แล้วกลับมา  ณ  ที่นั่ง
ประธานสภา               เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2563  วันจันทร์ที่  22  มิถุนายน  2563  ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมปกติ   รวม  5 วาระ  แล้วจะต่อด้วยสุดท้ายจะเป็นวาระอื่นๆ  รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านได้รับทราบแล้ว  ในโอกาสนี้ผมขอเปิดการประชุมและเข้าระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่  1        เรื่อง   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ                       การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2563  และได้อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  เรื่อง  การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2563  อาศัยอำนาจ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ  ๒๑  ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยสามัญประจำปี  ๔  สมัย  โดยสมัยที่  2  ภายในวันที่  16  มิถุนายน  –  30  มิถุนายน  ๒๕63   มีกำหนด  ๑๕  วัน  นั้น
ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  จึงขอประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  ๑/๒๕63   เพื่อพิจารณา ((๑.)  เรื่อง  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3)  ,(2.)  เรื่อง  การถ่ายโอนทางหลวงชนบท สาย อต.2048  บ้านฟากท่า – บ้านโพนธาตุ  ระยะทาง  0.717  กม. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ,  (3.)  เรื่อง  พิจารณาการจัดหาที่ดินสำหรับเป็นที่ทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  และ(4.)  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2563)  ในวันจันทร์ที่  22  มิถุนายน       ๒๕63  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน   ลงชื่อนายเมฆินทร์  อินทะยศ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
ที่ประชุม                   รับทราบ

-4-

ระเบียบวาระที่  2        เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม สภา อบต.สองคอน  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2563  ในวันพฤหัสบดีที่  6  กุมภาพันธ์  2563
ประธานสภา                         เลขานุการสภาได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมสภา  อบต.สองคอน สมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2563  ในวันพฤหัสบดีที่  6  กุมภาพันธ์  2563   แจกจ่ายให้ท่าน  ส.อบต. ทุกท่านแล้ว   ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.
เลขานุการสภาฯ                                เรียนท่านประธานสภา,  สมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม
ใน ฐานะเลขานุการสภาฯ  ได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมสภาฯ  สมัยประชุม
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2563  วันพฤหัสบดีที่  6  กุมภาพันธ์   2563
มี  จำนวน  16  หน้า   ไม่ทราบว่ามีท่าน  ส.อบต.  ท่านใดจะขอแก้ไข
เพิ่มเติมข้อความประการใด
ประธานสภา                            มีไหมครับ  ส.อบต.  ท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมอย่างใดหรือไม่  ถ้าไม่มี
ถือว่าที่ ประชุมสภา อบต.  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.  สองคอน
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2563  วันพฤหัสบดีที่  6  กุมภาพันธ์   2563ที่ประชุม                       ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สภา อบต.สองคอน  สมัย
ประชุม  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2563  วันพฤหัสบดีที่  6  กุมภาพันธ์
2563

ระเบียบวาระที่  3    เรื่องกระทู้ถาม

                                                  ไม่มี

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
                                                  ไม่มี

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม่
5.1  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง 
                                     (ฉบับที่ 3)
ประธานสภาฯ                                   ต่อไปเป็นเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(เพิ่มเติมฉบับที่ 3)  ก่อนที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
จะได้นำเสนอถึงเหตุผลความจำเป็นในการจัดทำแผนฯเพิ่มเติม  ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  แจ้งถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ทราบ

-5-

นักวิเคราะห์                                  ท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
นโยบายและแผน                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)   พ.ศ. 2561  ข้อ  22  เพื่อประโยชน์ของประชาชน  การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้
(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม  พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
ข้อ  10  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ  22/2  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548
ข้อ  22/2  ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ  งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล  และองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  ด้วย  และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ดังนั้น  จึงนำเรีนเสนอ  พอสังเขปตามระเบียบและขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นให้สมาชิกสภา อบต.  ทุกท่านนำไปประกอบการให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)

ประธานสภาฯ                           ขอขอบคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายทางราชการเกี่ยวกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) 2561  ก็ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนทุกท่านได้พิจารณาตามโครงการให้ละเอียดรอบคอบ ดังนั้นจึงขอให้ทางผู้บริหาร

-6-

อบต.  ได้ชี้แจงและนำเสนอหลักการและเหตุผลความจำเป็นและโครงการเพื่อให้สมาชิกสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

นายกฯ                                สำหรับเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3)  คือเนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีความต้องการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของหมู่บ้านที่หลากหลาย บางโครงการไม่มีการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ผ่านการประชาคมหมู่บ้านที่ประชาชนมีความต้องการ  ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3)   ซึ่งมีโครงการจำนวน  24  โครงการ ขอให้ท่านเปิดดูตามเอกสารที่แจกให้ด้วยครับ   รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3)

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  อำเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี
จำนวน
  โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
จำนวน
 โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
2.  ยุทธศาสตร์    การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 70,000 1 70,000 5 230,000
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 4 480,000
รวม 1 30,000 2 150,000 2 150,000 2 190,000 2 190,000 9 710,000
ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                              
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า) 1 220,000 1 280,000 2 500,000
3.5 แผนงานเคหะและชุมชน (ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุงระบบประปา  จัดหาน้ำในการอุปโภค ) 1 250,000 1 250,000
รวม 1 220,000 1 250,000 1 280,000 3 750,000
5 . ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
5.1  แผนงานการศึกษา 3 350,000 2 172,000 3 400,000 8 922,000
รวม 3 350,000 2 172,000 3 500,000 8 922,000
รวมทั้งสิ้น 1 30,000 2 150,000 6 720,000 5 612,000 6 970,000 20 2,482,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  อำเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี
จำนวน
  โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
จำนวน
 โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
2.  ยุทธศาสตร์    การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข 1 30,000 1 30,000 2 60,000
รวม 1 30,000 1 30,000 2 60,000
ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                              
3.5 แผนงานเคหะและชุมชน (ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุงระบบประปา  จัดหาน้ำในการอุปโภค ) 20 11,301,000 20 11,301,000
3.6 แผนงานเคหะและชุมชน  (ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุดลอกลำเหมือง คู คลองใช้เพื่อการเกษตร ) 2 600,000 2 600,000
รวม 20 11,301,000 2 600,000 23 11,901,000
รวมทั้งสิ้น 21 11,331,000 3 630,000 24 11,961,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3)
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  อำเภอฟากท่า   จังหวัดอุตรดิตถ์

   ก .ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  คุณภาพชีวิตที่ดี
 –  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.  ยุทธศาสตร์    การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพชีวิต
2.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่ การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง หน้า ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ
รายการเดิม รายการที่เปลี่ยนแปลง
1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เป้าหมาย  :  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : 30,0000  บาท
พ.ศ. 2562 : 30,000    บาท
พ.ศ. 2563 : 30,000    บาท
พ.ศ. 2564 : 30,000    บาท
พ.ศ. 2565 : 30,000    บาท
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เป้าหมาย  :  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : 30,000  บาท
พ.ศ. 2562 : 30,000  บาท
พ.ศ. 2563 : 30,000  บาท
พ.ศ. 2564 : 70,000  บาท
พ.ศ. 2565 : 70,000 บาท
เพื่อให้งบประมาณสอดคล้องกับสถานการณ์ การระบาดของโรคไข้เลือดออก 53
ลำดับที่ 6
สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3)
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  อำเภอฟากท่า   จังหวัดอุตรดิตถ์

   ก .ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  คุณภาพชีวิตที่ดี
 –  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.  ยุทธศาสตร์    การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพชีวิต
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง หน้า ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ
รายการเดิม รายการที่เปลี่ยนแปลง
1 5 . ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
5.1  แผนงานการศึกษา
รถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่รับผิดชอบ
เป้าหมาย  :  จ้างเหมาบริการรถรับ – ส่งนักเรียน
งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : –
พ.ศ. 2562 : 120,000  บาท
พ.ศ. 2563 : 120,000  บาท
พ.ศ. 2564 : 120,000  บาท
พ.ศ. 2565 : 120,000  บาท
2.  ยุทธศาสตร์    การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพชีวิต
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
รถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่รับผิดชอบ
เป้าหมาย  :  จ้างเหมาบริการรถรับ – ส่งนักเรียน
งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : –
พ.ศ. 2562 : 120,000  บาท
พ.ศ. 2563 : 120,000  บาท
พ.ศ. 2564 : 120,000  บาท
พ.ศ. 2565 : 120,000  บาท
เปลี่ยนแปลงแผนงานให้สอดคล้องและถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ย้ายจาก
89
ลำดับที่ 6
กองการศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3)
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  อำเภอฟากท่า   จังหวัดอุตรดิตถ์

   ก .ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  คุณภาพชีวิตที่ดี
 –  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า)
ที่ การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง หน้า ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ
รายการเดิม รายการที่เปลี่ยนแปลง
1 ก่อสร้างถนน คสล.  ทางเข้าหมู่บ้าน  ม.6
เป้าหมาย  :  ยาว 250 ม.กว้าง 4 ม. หนา  15   ซม.
งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : –
พ.ศ. 2562 : –
พ.ศ. 2563 : 220,000 บาท
พ.ศ. 2564 : 330,000 บาท
พ.ศ. 2565 : –
ก่อสร้างถนน คสล.  ทางเข้าหมู่บ้าน  ม.6
เป้าหมาย : ยาว 250 ม.กว้าง 4 ม. หนา 15  ซม.
งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : –
พ.ศ. 2562 : –
พ.ศ. 2563 : 220,000 บาท
พ.ศ. 2564 : –
พ.ศ. 2565 : 280,000 บาท
เนื่องจากต้องการเปลี่ยนแปลงปีที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการ 59
ลำดับที่ 26
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3)
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  อำเภอฟากท่า   จังหวัดอุตรดิตถ์

   ก .ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  คุณภาพชีวิตที่ดี
 –  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.5  แผนงานเคหะและชุมชน ชุมชน (ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุงระบบประปา  จัดหาน้ำในการอุปโภค)
ที่ การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง หน้า ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ
รายการเดิม รายการที่เปลี่ยนแปลง
1 ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน   ม.8
เป้าหมาย  :  เปลี่ยนท่อประปา รอบหมู่บ้าน
งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : –
พ.ศ. 2562 : –
พ.ศ. 2563 : –
พ.ศ. 2564 : –
พ.ศ. 2565 : 200,000  บาท
ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน   ม.8
เป้าหมาย : เปลี่ยนทอประปา Dia 2″ รอบหมูบาน
หรือมีความยาวไมนอยกวา…3,120..ม.
งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : –
พ.ศ. 2562 : –
พ.ศ. 2563 : –
พ.ศ. 2564 : 250,000  บาท
พ.ศ. 2565 : –
เนื่องจากระบบท่อประปาเสื่อมสภาพ จึงต้องเร่งดำเนินการเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลน  น้ำอุปโภค  บริโภค  และเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด 80
ลำดับที่ 6
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  อำเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  คุณภาพชีวิตที่ดี
 –  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา
5 . ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
5.1  แผนงานการศึกษา
ที่ การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง หน้า ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ
รายการเดิม รายการที่เปลี่ยนแปลง
1 โครงการก่อสร้างเสาธง  ศพด.บ้านสองคอน
เป้าหมาย  : เสาธงพร้อมฐาน  1  จุด
งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : –
พ.ศ. 2562 : –
พ.ศ. 2563 : 20,000  บาท
พ.ศ. 2564 : –
พ.ศ. 2565 : –
โครงการก่อสร้างเสาธง  ศพด.บ้านสองคอน
เป้าหมาย  : เสาธงพร้อมฐาน  1  จุด เสาสูงอย่างน้อย
 6 เมตร
งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : –
พ.ศ. 2562 : –
พ.ศ. 2563 : –
พ.ศ. 2564 : 15,000  บาท
พ.ศ. 2565 : –
เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะ  งบประมาณ เปลี่ยนแปลงไป 91
ลำดับที่ 20
กองการศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  อำเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  คุณภาพชีวิตที่ดี
 –  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา
5 . ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
5.1  แผนงานการศึกษา
ที่ การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง หน้า ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ
รายการเดิม รายการที่เปลี่ยนแปลง
2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  ศพด.บ้านสองคอน
เป้าหมาย  : ปรับปรุงซ่อมแซมตัวอาคารเรียน  ห้องน้ำ ก่อสร้างที่ล้างหน้าล้างมือติดตั้งพัดลมเพดาน หรือแบบติดผนัง
งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : –
พ.ศ. 2562 : –
พ.ศ. 2563 : 100,000  บาท
พ.ศ. 2564 : 100,000  บาท
พ.ศ. 2565 : –
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองคอน
เป้าหมาย  :  ปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติม
 ศพด.บ้านสองคอน
งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : –
พ.ศ. 2562 : –
พ.ศ. 2563 : 100,000  บาท
พ.ศ. 2564 : –
พ.ศ. 2565 : 100,000  บาท
เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะ  งบประมาณ เปลี่ยนแปลงไป 92
ลำดับที่ 21
กองการศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  อำเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  คุณภาพชีวิตที่ดี
 –  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา
5 . ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น