การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑/๒๕63

ที่ อต ๗๖๘๐๑/ว08                                                        ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
๓๒ หมู่ ๗ อ.ฟากท่า  จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๑๖๐

15  มิถุนายน  2563

เรื่อง     ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

เรียน    กำนัน , ผู้ใหญ่บ้านตำบลสองคอนทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน                  จำนวน    ๑    ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  จะจัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้ง  ๑/๒๕63    โดยกำหนดให้มีขึ้นในวันจันทร์ที่  22  มิถุนายน  ๒๕63  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด ๒ ข้อ ๒๔  ซึ่งระบุว่า “ให้ประธานสภาประชาสัมพันธ์กำหนดวัน นัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภา เพื่อให้ประชาชนทราบและเข้าฟังการประชุม”  ดังนั้น จึงขอความร่วมมือท่านในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุม  ในวันจันทร์ที่  22  มิถุนายน  ๒๕63  เวลา    ๐๙.๐๐  น.  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  โดยมีวาระการประชุมตามระเบียบวาระฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายเมฆินทร์   อินทะยศ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

สำนักปลัด อบต.  (กิจการสภาฯ)
โทร.  ๐ ๕๕๘๑ ๑๐๖๖  ต่อ  ๑๔
โทรสาร. ๐ ๕๕๘๑ ๑๐๖๗
www.songkhon.go.th

“ซื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดมั่นมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม”

                            ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
สมัยสามัญ   สมัยที่  2  ครั้งที่  ๑/๒๕63
วันจันทร์ที่  22  มิถุนายน  ๒๕63  เวลา  ๐๙.๐๐  น.
ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
************************************

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1  เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………
1.2  เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………….

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่แล้ว
2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญประจำปี  2562  สมัยแรก
วันพฤหัสบดีที่  6  กุมภาพันธ์  2563

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องกระทู้ถาม
3.1  เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
4.1 เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………
4.2 เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………
4.3 เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม่
5.๑  เรื่อง  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3)
5.2  เรื่อง  การถ่ายโอนทางหลวงชนบท สาย อต.2048  บ้านฟากท่า – บ้านโพนธาตุ  ระยะทาง
0.717  กม. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
5.3  เรื่อง  พิจารณาการจัดหาที่ดินสำหรับเป็นที่ทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
5.4  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2563

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ
6.1   …………………………………………………………………………………………………………………………
6.2   …………………………………………………………………………………………………………………………
6.3   …………………………………………………………………………………………………………………………

********************************************

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
เรื่อง  การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2563 
******************
อาศัยอำนาจ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ  ๒๑  ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยสามัญประจำปี  ๔  สมัย  โดยสมัยที่  2  ภายในวันที่  16  มิถุนายน  –  30  มิถุนายน  ๒๕63   มีกำหนดไม่เกิน  ๑๕  วัน  นั้น

ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  จึงขอประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  ๑/๒๕63   เพื่อพิจารณา ((๑.)  เรื่อง  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3)  ,(2.)  เรื่อง  การถ่ายโอนทางหลวงชนบท สาย อต.2048  บ้านฟากท่า – บ้านโพนธาตุ  ระยะทาง  0.717  กม. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ,  (3.)  เรื่อง  พิจารณาการจัดหาที่ดินสำหรับเป็นที่ทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  และ(4.)  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2563)  ในวันจันทร์ที่  22  มิถุนายน    ๒๕63  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  15   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕63

(นายเมฆินทร์   อินทะยศ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น