การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563

ที่ อต ๗๖๘๐๑/ว12                                                        ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
๓๒ หมู่ ๗ อ.ฟากท่า  จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๑๖๐

7  สิงหาคม  2563

เรื่อง     ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

เรียน    กำนัน , ผู้ใหญ่บ้านตำบลสองคอนทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน      จำนวน    ๑    ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  จะจัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้ง  ๑/๒๕63    เพื่อพิจารณา  1. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  2.   เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   ๒๕64  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  (วาระที่  ๑  ขั้นรับหลักการ)  โดยกำหนดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่  14  สิงหาคม  ๒๕63  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด ๒ ข้อ ๒๔  ซึ่งระบุว่า “ให้ประธานสภาประชาสัมพันธ์กำหนดวัน นัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภา เพื่อให้ประชาชนทราบและเข้าฟังการประชุม”  ดังนั้น จึงขอความร่วมมือท่านในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุม ในวันศุกร์ที่  14  สิงหาคม  ๒๕63  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน   โดยมีวาระการประชุมตามระเบียบวาระฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน

                                                                  ขอแสดงความนับถือ

(นายเมฆินทร์   อินทะยศ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

สำนักปลัด อบต.  (กิจการสภาฯ)
โทร.  ๐ ๕๕๘๑ ๑๐๖๖  ต่อ  ๑๔
โทรสาร. ๐ ๕๕๘๑ ๑๐๖๗
www.songkhon.go.th

“ซื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดมั่นมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
สมัยสามัญ   สมัยที่  3  ครั้งที่ 1/2563
วันพุธ  ที่  7  สิงหาคม  ๒๕62  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
************************************

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1  เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………
1.2  เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………….

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่แล้ว
2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยที่  2  ครั้งที่  ๑/2563  ในวันจันทร์ที่  22
มิถุนายน  ๒๕63

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องกระทู้ถาม
3.1  เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
4.1 เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………
4.2 เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………
4.3 เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม่
5.1  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
5.2  เรื่อง  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   ๒๕64  องค์การบริหารส่วน
ตำบลสองคอน

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ
6.1   …………………………………………………………………………………………………………………………
6.2   …………………………………………………………………………………………………………………………
6.3   …………………………………………………………………………………………………………………………

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
เรื่อง  การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  ๒๕63 
******************
อาศัยอำนาจ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ  ๒๑  ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยสามัญประจำปี  ๔  สมัย  โดยสมัยที่  3  ภายในวันที่  10  สิงหาคม  –  24  สิงหาคม  ๒๕63   นั้น

ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  จึงขอประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญประจำปี  สมัยที่  3  ครั้งที่  ๑/๒๕63   เพื่อพิจารณา 1. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  2.   เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   ๒๕64  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  (วาระที่  ๑  ขั้นรับหลักการ)  ในวันศุกร์ที่  14  สิงหาคม  ๒๕63  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน   มีกำหนดไม่เกิน  ๑๕  วัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  7   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕63

(นายเมฆินทร์   อินทะยศ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

ที่ อต ๗๖๘๐๑/                                                             ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
๓๒ หมู่ ๗ อ.ฟากท่า  จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๑๖๐

11  สิงหาคม  2563

เรื่อง     ขอเชิญมารับเกียรติบัตร

เรียน    นายสุรศักดิ์  อุ่นคำ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ได้จัดทำเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณให้ท่าน  เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม  และจริยธรรม  หมู่ที่  2  บ้านโพนดู่นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  จึงขอเชิญท่านมารับเกียรติบัตร  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ในวันศุกร์ที่  14  สิงหาคม  2563  เวลา  09.00 น  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ความร่วมมือจากท่านด้วยดีเสมอมา

                    จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนีย์  อุ้ยแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

สำนักปลัด อบต.สองคอน
โทร.  ๐ ๕๕๘๑ ๑๐๖๖
โทรสาร. ๐ ๕๕๘๑ ๑๐๖๗
www.songkhon.go.th

“ซื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดมั่นมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ที่ อต ๗๖๘๐๑/                                                             ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
๓๒ หมู่ ๗ อ.ฟากท่า  จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๑๖๐

11  สิงหาคม  2563

เรื่อง     ขอเชิญมารับเกียรติบัตร

เรียน    นายจิรวัฒน์  ท้าววงษ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ได้จัดทำเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณให้ท่าน  เป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบด้านการช่วยเหลือสังคม  และการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  จึงขอเชิญท่านมารับเกียรติบัตร  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ในวันศุกร์ที่  14  สิงหาคม  2563  เวลา  09.00 น  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ความร่วมมือจากท่านด้วยดีเสมอมา

                    จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนีย์  อุ้ยแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

สำนักปลัด อบต.สองคอน
โทร.  ๐ ๕๕๘๑ ๑๐๖๖
โทรสาร. ๐ ๕๕๘๑ ๑๐๖๗
www.songkhon.go.th

“ซื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดมั่นมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ที่ อต ๗๖๘๐๑/                                                             ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
๓๒ หมู่ ๗ อ.ฟากท่า  จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๑๖๐

11  สิงหาคม  2563

เรื่อง     ขอเชิญมารับเกียรติบัตร

เรียน    นายธนัญชัย  บุญเรือง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ได้จัดทำเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณให้ท่าน  เป็นผู้สมควรได้รับการยกย่อมเป็นบุคคลต้นแบบด้านการดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  จึงขอเชิญท่านมารับเกียรติบัตร  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ในวันศุกร์ที่  14  สิงหาคม  2563  เวลา  09.00 น  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ความร่วมมือจากท่านด้วยดีเสมอมา

                    จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนีย์  อุ้ยแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

สำนักปลัด อบต.สองคอน
โทร.  ๐ ๕๕๘๑ ๑๐๖๖
โทรสาร. ๐ ๕๕๘๑ ๑๐๖๗
www.songkhon.go.th

“ซื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดมั่นมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ที่ อต ๗๖๘๐๑/                                                             ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
๓๒ หมู่ ๗ อ.ฟากท่า  จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๑๖๐

11  สิงหาคม  2563

เรื่อง     ขอเชิญมารับเกียรติบัตร

เรียน    นายเกียรติศักดิ์  สีกา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ได้จัดทำเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณให้ท่าน  เป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม  นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  จึงขอเชิญท่านมารับเกียรติบัตร  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ในวันศุกร์ที่  14  สิงหาคม  2563  เวลา  09.00 น  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ความร่วมมือจากท่านด้วยดีเสมอมา

                    จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนีย์  อุ้ยแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

สำนักปลัด อบต.สองคอน
โทร.  ๐ ๕๕๘๑ ๑๐๖๖
โทรสาร. ๐ ๕๕๘๑ ๑๐๖๗
www.songkhon.go.th

“ซื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดมั่นมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ที่ อต ๗๖๘๐๑/                                                             ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
๓๒ หมู่ ๗ อ.ฟากท่า  จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๑๖๐

11  สิงหาคม  2563

เรื่อง     ขอเชิญมารับเกียรติบัตร

เรียน    นางสมพร  จันทำโรง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ได้จัดทำเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณให้ท่าน  เป็นผู้ประกอบบคุณงามความดี  ด้วยการอนุญาตให้ใช้ที่ดิน  เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยของตำบลสองคอน  ถือเป็นการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ  นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  จึงขอเชิญท่านมารับเกียรติบัตร  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ในวันศุกร์ที่  14  สิงหาคม  2563  เวลา  09.00 น  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ความร่วมมือจากท่านด้วยดีเสมอมา

                    จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนีย์  อุ้ยแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

สำนักปลัด อบต.สองคอน
โทร.  ๐ ๕๕๘๑ ๑๐๖๖
โทรสาร. ๐ ๕๕๘๑ ๑๐๖๗
www.songkhon.go.th

“ซื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดมั่นมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ที่ อต ๗๖๘๐๑/                                                             ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
๓๒ หมู่ ๗ อ.ฟากท่า  จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๑๖๐

11  สิงหาคม  2563

เรื่อง     ขอเชิญมารับเกียรติบัตร

เรียน    นายธีรนัย  อินฟากท่า

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ได้จัดทำเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณให้ท่าน  เป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม  นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  จึงขอเชิญท่านมารับเกียรติบัตร  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ในวันศุกร์ที่  14  สิงหาคม  2563  เวลา  09.00 น  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ความร่วมมือจากท่านด้วยดีเสมอมา

                    จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนีย์  อุ้ยแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

สำนักปลัด อบต.สองคอน
โทร.  ๐ ๕๕๘๑ ๑๐๖๖
โทรสาร. ๐ ๕๕๘๑ ๑๐๖๗
www.songkhon.go.th

“ซื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดมั่นมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น