การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563

ที่ อต ๗๖๘๐๑/ว19                                                        ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
๓๒ หมู่ ๗ อ.ฟากท่า  จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๑๖๐

17  ธันวาคม  2563

เรื่อง     ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

เรียน    กำนัน , ผู้ใหญ่บ้านตำบลสองคอนทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน                 จำนวน    ๑    ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  จะจัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล     สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้ง  ๑/๒๕63   โดยกำหนดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  24  ธันวาคม  ๒๕63 เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด ๒ ข้อ ๒๔  ซึ่งระบุว่า “ให้ประธานสภาประชาสัมพันธ์กำหนดวัน นัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภา เพื่อให้ประชาชนทราบและเข้าฟังการประชุม”  ดังนั้น จึงขอความร่วมมือท่านในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่  24  ธันวาคม  ๒๕63  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน   โดยมีวาระการประชุมตามระเบียบวาระฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายเมฆินทร์   อินทะยศ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

สำนักปลัด อบต.  (กิจการสภาฯ)
โทร.  ๐ ๕๕๘๑ ๑๐๖๖  ต่อ  ๑๔
โทรสาร. ๐ ๕๕๘๑ ๑๐๖๗
www.songkhon.go.th

“ซื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดมั่นมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
สมัยสามัญ   สมัยที่  4  ครั้งที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่  24  ธันวาคม  ๒๕63  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
************************************

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1  เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………
1.2  เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………….

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่แล้ว
2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2/2563  ในวันจันทร์ที่  24
สิงหาคม  ๒๕63

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องกระทู้ถาม
3.1  เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
4.1 เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………
4.2 เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………
4.3 เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม่
5.1  เรื่อง  รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
5.2  เรื่อง  รายงานผลนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
5.3  เรื่อง  รายงานติดตามประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี  2563
5.4  เรื่อง  ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ
6.1   …………………………………………………………………………………………………………………………
6.2   …………………………………………………………………………………………………………………………
6.3   …………………………………………………………………………………………………………………………

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
เรื่อง  การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  ๒๕63 
******************
อาศัยอำนาจ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ  ๒๑  ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยสามัญประจำปี  ๔  สมัย  โดยสมัยที่  4  ภายในวันที่  17  – 31  ธันวาคม  ๒๕63   นั้น

ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  จึงขอประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญประจำปี  สมัยที่  4  ครั้งที่  ๑/๒๕63   เพื่อพิจารณา  ( 1 )  เรื่อง  รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ( 2 )  เรื่อง  รายงานผลนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ( 3 )  เรื่อง  รายงานติดตามประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี  2563  และ  ( 4 )  เรื่อง  ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2563  ในวันพฤหัสบดีที่  24  ธันวาคม  ๒๕63 เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล      สองคอน   มีกำหนดไม่เกิน  ๑๕  วัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  17    เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕63

(นายเมฆินทร์   อินทะยศ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น