การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

สำเนา

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

 สมัยประชุม สามัญ  สมัยที่  3 ประจำปี  2563  ครั้งที่  1

วันศุกร์ที่  14  สิงหาคม   2563  เวลา  09.00  น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

1.  เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
                    งบประมาณ  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  (วาระที่  ๑  ขั้นรับหลักการ) 
               2.  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
               3.  เรื่อง  การกำหนด “ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ”

องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน 
อำเภอฟากท่า   จังหวัดอุตรดิตถ์

สำเนา

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  2563  ครั้งที่  1

วันศุกร์ที่   14  สิงหาคม   พ.ศ.  2563

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่ ชื่อ  –  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 นายเมฆินทร์    อินทะยศ ประธานสภา อบต. เมฆินทร์    อินทะยศ
2 นางอรทัย    คำอ้าย รองประธานสภา อบต. อรทัย    คำอ้าย
3 นายกิตติพงษ์  เอียวงษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 กิตติพงษ์  เอียวงษ์
4 นางจำรัส  ท้าววงษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 จำรัส  ท้าววงษ์
5 นางแสงรุณ  สีกา สมาชิกสภา อบต.หมู่  3 แสงรุณ  สีกา
6 นางเอี่ยม  แก้ววังอ้อ สมาชิกสภา อบต.หมู่  4 เอี่ยม  แก้ววังอ้อ
7 นางนวลศรี  เข็มทิศ สมาชิกสภา อบต.หมู่  4 นวลศรี  เข็มทิศ
8 นางนภัสวรรณ  ทิพปัญญา สมาชิกสภา อบต.หมู่  5 นภัสวรรณ  ทิพปัญญา
9 นางสุจินันท์  คำอ้าย สมาชิกสภา อบต.หมู่  5 สุจินันท์  คำอ้าย
10 นายอำคา  เมืองบัวผัน สมาชิกสภา อบต.หมู่  9 อำคา  เมืองบัวผัน
11 นายม่วน  สอนงอก สมาชิกสภา อบต.หมู่  9 ม่วน  สอนงอก
12 นายสังเวียน  พันแพง สมาชิกสภา อบต.หมู่  8 สังเวียน  พันแพง
13 นายสาลี  จันทำโรง สมาชิกสภา อบต.หมู่  7 สาลี  จันทำโรง
14 นายวันชัย  ปีลา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 วันชัย  ปีลา
15 นายธีรนัย  อินฟากท่า สมาชิกสภา อบต.หมู่  6 ธีรนัย  อินฟากท่า
16 นางรัดดา  เพียงตา สมาชิกสภา อบต.หมู่  3 รัดดา  เพียงตา
17 นายดิเรก  บุญเทศ เลขานุการสภา อบต. ดิเรก  บุญเทศ

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่ ชื่อ  –  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1. นายสุนีย์  อุ้ยแก้ว นายก อบต.สองคอน สุนีย์  อุ้ยแก้ว
2. นายประเสริฐ  จันทร์สูง รองนายก อบต.สองคอน ประเสริฐ  จันทร์สูง
3. ร.ต.อ.สมเดช  รัตนอาจ รองนายก  อบต.สองคอน ร.ต.อ.สมเดช  รัตนอาจ
4. นางสาวพรพิมล  กำมาแสน เลขานุการสภา อบต.สองคอน พรพิมล  กำมาแสน
5. นายเกียรติศักดิ์  สีกา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7 นายเกียรติศักดิ์  สีกา

 

-2-

 

ลำดับที่ ชื่อ  –  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
6. ร.ต.ต.เสถียร  เรืองนาราบ หน่วยบริการประชาชนตำบลสองคอน
7. นายเตรียม  เพียงตา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8
8. นายรัศมี  นาเมืองรักษ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5
9. นายคำตั๋น  ดอกคำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6
10. นายจักรกฤษณ์  จันรุณ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7
11. นายสุรศักดิ์  อุ่นคำ ผู้ช่วยฝ่ายปกครองหมู่ที่  2
12 นางสาวขนิษฐา  ผุยดา ผู้อำนวยการกองคลัง
13. นางสำราญจิต  อินทะยศ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1
14. นางคำแพง  เลิศลักษณ์สกุล หัวหน้าสำนักปลัด
15. นางสาวนฤนาถ  ปั้นนาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
16. นายณัฐกฤต  ถวิลเพชรสกุล นายช่างโยธาชำนาญงาน
17. นางสาวกัญญารัตน์  ชมชื่น นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่ ชื่อ  –  สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ

ผู้เข้าประชุม           17 คน
ผู้เข้าร่วมประชุม      17  คน
ผู้ไม่มาประชุม         –   คน
เริ่มประชุมเวลา     09.00  น.

-3-

เลขานุการสภาฯ           บัดนี้  มี  ส.อบต.สองคอน  มาประชุมกันจำนวน  17  คน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึง
ขอเชิญประธานสภา  อบต.สองคอน จุดเทียนธูป  บูชาพระรัตนตรัยและขึ้นทำหน้าที่
ดำเนินการกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ประธานสภา               ดำเนินจุดเทียนธูป  บูชาพระรัตนตรัย   แล้วกลับมา  ณ  ที่นั่ง
ประธานสภา              เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     สองคอน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  สมัยสามัญ  สมัยที่  3   ประจำปี  2563  ในวันศุกร์ที่  14  สิงหาคม  2563  ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมปกติ  รวม  5 วาระ   แล้วจะต่อด้วย  สุดท้ายจะเป็นวาระอื่นๆ  รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านได้รับทราบแล้ว  ในโอกาสนี้ผมขอเปิดประชุมและเข้า ระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่  1         เรื่อง   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ             1.  เรื่อง  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  เรื่อง  การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  สมัยประชุมสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.2563  สมัยที่  3  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  หมวด  2  ข้อ  22  ในการเรียกประชุมสภาท้องถิ่น  ตามข้อ  20   ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือ  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า  พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน  ประกอบด้วย  มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  สมัยที่  1  วันที่  6  กุมภาพันธ์  2563  ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  2563  สมัยที่  3  ไว้ในระหว่างวันที่  10 – 24  สิงหาคม  พ.ศ.2563  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ได้ประกาศเรียกประชุมสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  พ.ศ.2563  ในระหว่างวันที่  10 – 24  สิงหาคม  พ.ศ.2563  มีกำหนด  15  วัน  และให้มีการประชุมในสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งแรกในวันที่  14  สิงหาคม  พ.ศ.2563  เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ.2563  ลงชื่อ  นายเมฆินทร์  อินทะยศ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
ที่ประชุม                   รับทราบ
2.  เรื่อง  การประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานอันเป็นสาธารณประโยชน์และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป  ประกอบไปด้วย
1.  นายเกียรติศักดิ์  สีกา
2.  นายธนัญชัย  บุญเรือง

-4-
3.  นายธีรนัย  อินฟากท่า
4.  นายสุรศักดิ์  อุ่นคำ
5.  นางสมพร  จันทำโรง
ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นต้นแบบทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ,เป็นบุคคลที่จิตสาธารณะ  และเป็นบุคคลต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ในวันนี้ก็จะมีการมอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลดังกล่าวด้วยครับ
ที่ประชุม                   รับทราบ
ระเบียบวาระที่  2        เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม สภา อบต.สองคอน  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  วันที่  22
มิถุนายน  2563
ประธานสภาฯ             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขถึงฉบับที่  2  พ.ศ.2554  ข้อ  33  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว  ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว  ให้ทำสำเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุม  ไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน  เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น  การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น  สำหรับรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว  และเลขานุการสภาฯ  ได้จัดทำสำเนาส่งให้สมาชิกสภาฯได้ตรวจดูก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า  1  วันแล้วนั้น  จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาประชุมสมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.2563  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  วันที่  22  มิถุนายน  พ.ศ.2563
ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมสภาฯ  ได้พิจารณาตรวจความถูกต้องของบันทึกรายงานการประชุมแล้วก็ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญประจำปี  พ.ศ.2563  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  วันที่  22  มิถุนายน  พ.ศ.2563

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องกระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

-ไม่มี-

-5-

ระเบียบวาระที่  5         เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่อง  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  (วาระที่  ๑  ขั้นรับหลักการ)
ประธานสภาฯ             เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  วาระที่  1 (ขั้นรับหลักการ)  ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คำสั่ง  หนังสือสั่งการหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต่อที่ประชุมสภาฯ  ในลำดับต่อไป
เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ.2543  ข้อ  8  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ  9  เงินรายจ่ายประจำปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และให้มีประมาณการรายรับ  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อ  16  การตั้งงบประมาณรายจ่าย  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทำตามที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่ง  หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนด  3 **
ข้อ  22  ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย  และให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง  รวบรวมรายการการเงินและสถิติต่างๆของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อ  เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ข้อ  23  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ  ทำการพิจารณาตรวจสอบ  วิเคราะห์  และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น  แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใด  เป็นงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น  ภายในวันที่  15  สิงหาคม
ประธานสภาฯ              ขอเรียนเชิญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ในวาระที่  1  (ขั้นรับหลักการ)  ครับ
นายก อบต.                ได้กล่าวขอบคุณประธานสภาฯ  และขอแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564   ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ดังต่อไปนี้  เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารฯ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   โดยได้นำโครงการแผนงานด้านต่างๆจากแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายในปี  2564  ซึ่งจัดทำและแสดงงบประมาณรายจ่ายแบบแผนงาน (ระบบ E-Laas) ต่อสภา

-6-

องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  จึงขอแถลงให้ท่านประธานฯ  และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  รายรับและรายจ่าย  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงาน   ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสองคอน  ในปีงบประมาณ  2564   สถานะการคลังได้ประมาณการรายรับไว้จำนวน  30,000,000.-  บาท  และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้ประมาณการรายจ่ายไว้จำนวน  30,000,000.-  บาท  โดยในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564  ได้จัดทำงบประมาณรายรับตั้งงบประมาณรายรับทั้งปีครบทุกหมวดรายรับ  สำหรับรายรับประเภทภาษีจัดสรร  กระผมให้เจ้าหน้าที่งบประมาณให้ถือยอดประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง  ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  (ปี  พ.ศ. 2563)  และสำหรับในปีงบประมาณ  2564  นี้   ได้ตั้งประมาณการรายรับประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  ที่ต้องนำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ได้ตั้งรับยอดเงินรวมทั้งปี  โดยได้ประมาณการใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับในปีงบประมาณ 2563  โดยมีรายละเอียดงบประมาณ   ให้ท่านพิจารณา ตามเอกสารที่แจกให้แล้ว ครับ
ประธานสภาฯ             ท่านสมาชิกสภา อบต.  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ขณะนี้เราก็ได้ประชุมกันมานานพอสมควรแล้ว  และขณะนี้เป็นเวลา  10.30  น.  กระผมขอพักการประชุมไว้เพียงแค่นี้ก่อน  เพื่อพักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มก่อน  แล้วเราจะมาประชุมในระเบียบวาระที่  5.1  ต่อในเวลา  10.45 น.  เชิญพักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มครับ
เลขานุการสภา             บัดนี้ เวลา 10.45 น. ผมขอดำเนินการตามข้อ 25 ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาอบต.ที่ได้ลงชื่อไว้ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภา ทุกท่านเข้าที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบต.อยู่ในห้องประชุมครบองค์ประชุม  จำนวน  17  คน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเชิญท่านประธานสภา อบต.สองคอนประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ
นายก อบต.สองคอน      กระผมขอเสนอหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2564  เป็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุล  คือ  ประมาณการรายรับ  เท่ากับ  ประมาณการรายจ่าย  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

-71-

ประธานสภา           ตามที่นายก อบต.ได้แถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2564   เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ  และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564  หรือไม่  ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านแสดงความคิดเห็น
ที่ประชุม               ปรากฏว่า ได้มีสมาชิกสภาฯได้แสดงความคิดเห็นอภิปราย  และซักถามผู้บริหารกันอย่างกว้างขวางเป็นจำนวนมาก  ซึ่งประธานสภาฯ  ก็ได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ผู้ประสงค์ที่จะแสดง
ความคิดเห็นหรืออภิปราย ได้แสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย โดยสลับกับอนุญาตให้ผู้บริหารฯ  ได้ชี้แจงหรือตอบประเด็นปัญหา  เป็นระยะๆ  ซึ่งที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง  จนกระทั่งไม่มีสมาชิกฯ ผู้ใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นอีก
นายม่วน  สอนงอก          กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ  กระผมนายม่วน  สอนงอก  ส.อบต.หมู่ที่  9  กระผมได้ศึกษาในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  แล้ว  เห็นว่ามีความครบถ้วนครอบคลุมการใช้จ่ายงบประมาณ  ในอำนาจหน้าที่เกือบจะทุกๆด้าน  เพียงแต่ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลของเรามีรายรับงบประมาณน้อย  การตั้งงบประมาณรายจ่ายก็ต้องเป็นไปตามสถานการณ์คลังของตนเอง  กระผมก็เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้วครับ
ประธานสภาฯ         มีสมาชิกสภาผู้ใดที่จะอภิปราย  หรือแสดงความคิดเห็นสอบถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาผู้ใดที่เห็นสมควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ในวาระที่  1  ตามที่นายก อบต.สองคอน  เสนอขอได้โปรดยกมือขึ้น  (ส.อบต. ยกมือ  16  คน)
มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ตามที่นายก  อบต.สองคอน  เสนอด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้
รับหลักการ                 16                 เสียง
ไม่รับหลักการ              –                   เสียง
ไม่มาประชุม               –                  เสียง
งดออกเสียง                1                 เสียง

-72-

5.2  เรื่อง  การกำหนดจำนวนและเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
ประธานสภา อบต.                  ต่อไปเป็นเรื่องพิจารณาการเลือกคณะกรรมการสามัญของสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลสองคอน  ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ชี้แจงข้อกฎหมายครับ
เลขานุการสภา อบต.               กราบเรียนท่านประธานสภา อบต.  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ข้อ  103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี  2  ประเภท คือ

 1. คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
 2. คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

สภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  มีหน้าที่กระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น
สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ  เพื่อพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  ดังนี้
(1)  คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
(2)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(3)  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
(4)  คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร
ข้อ  106  กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ
(1)  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น
(2)  ตาย
(3)  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง
(4)  เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่   หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง
(5)  สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่

-73-

ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองการเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น  และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ  12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  และข้อ  109  วรรคสอง  ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ  เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ  ใน
การประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม  มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก  กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด
โดยปกติแล้วกิจการของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนเราจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน  2  คณะ  คือ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  และคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  จึงเรียนต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อระเบียบที่นำเสนอข้างต้นต่อไปครับ
ประธานสภา อบต.                 ต่อไปเป็นเรื่องพิจารณาการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ผมจะให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้พิจารณาและเสนอรายชื่อสมาชิกสภา อบต. หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา อบต. แล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภา อบต.เป็นผู้เสนอ  จะต้องมีสมาชิกสภา อบต.รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีที่นายก อบต.เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  โดยจะพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  ซึ่งคณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า  3  คน  แต่ไม่เกิน  7  คน  จึงขอให้สมาชิกสภาฯได้กำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญเสนอครับ
นางแสงรุณ  สีกา          กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ  ดิฉันนางแสงรุณ  สีกา  สมาชิกสภา อบต. หมู่   7  ขอเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จำนวน  5  คนค่ะ
ประธานสภาฯ             มีสมาชิกสภาฯ  ท่านอื่นจะเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เป็นอย่างอื่นหรือไม่  เมื่อไม่มีแล้ว ก็ขอมิติที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  โดยเสนอได้ไม่จำกัดจำนวน  และลงมติเลือกที่ละคน  ตามลำดับจนครบ  5  คน  ตามมติที่ประชุมขอเชิญครับ
มติที่ประชุม                ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนด  จำนวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จำนวน  5  คน  จำนวน  16  เสียง  ประธานสภาฯงดออกเสียง  1  เสียง
ประธานภสภาฯ           ตามระเบียบข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  ข้อ  103  เมื่อสภาฯมีมติกำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จำนวน  5  คนแล้วก็ขอให้สมาชิกสภาฯได้

-74-

ประธานสภาฯ             ตามระเบียบข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  ข้อ  103  จึงขอให้ที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯทีละคน  ให้ครบ  5  คน
นายสาลี  จันทำโรง       กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ  กระผมนายสาลี  จันทำโรง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4  ขอเสนอ นายสังเวียน  พันแพง   สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ 5
ประธานสภา อบต.        ขอผู้รับรอง 2 คนครับ
นางแสงรุณ  สีกา          กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ  ดิฉันนางแสงรุณ  สีกา  สมาชิกสภา
อบต.  หมู่  7  ขอรับรอง นายสังเวียน  พันแพง  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ 5
นายวันชัย  ปีลา           กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ  กระผมนายวันชัย  ปีลา  สมาชิกสภา
อบต.  หมู่  9  ขอรับรอง นายสังเวียน  พันแพง  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ 5
ประธานสภาฯ             มีท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่น  เพื่อคัดเลือกหรือไม่  เมื่อไม่มีก็ขอให้ที่ประชุมฯ  มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ
มติที่ประชุม                ที่ประชุมมีมติเลือก  นายสังเวียน  พันแพง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  5
นางนภัสวรรณ             กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพดิฉันนางนภัสวรรณ  ทิพปัญญา สมาชิก
ทิพปัญญา                  สภา อบต. หมู่ 2  ขอเสนอ  นางแสงรุณ  สีกา  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ 7
ประธานสภา อบต.         ขอผู้รับรอง 2 คนครับ
นางจำรัส  ท้าววงษ์        กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ  ดิฉันนางจำรัส  ท้าววงษ์  สมาชิก
สภา อบต. หมู่ 3  ขอรับรอง  นางแสงรุณ  สีกา  สมาชิกสภา อบต.หมู่  7
นางเอี่ยม  แก้ววังอ้อ      กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ  ดิฉันนางเอี่ยม  แก้ววังอ้อ  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  6  ขอรับรองนางแสงรุณ  สีกา  สมาชิกสภา อบต.หมู่  7
ประธานสภาฯ             มีท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่น  เพื่อคัดเลือกหรือไม่  เมื่อไม่มีก็ขอให้ที่ประชุมฯ  มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ
มติที่ประชุม                ที่ประชุมมีมติเลือก  นางแสงรุณ  สีกา  สมาชิกสภา อบต.หมู่  7
นายม่วน  สอนงอก        กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพกระผมนายม่วน  สอนงอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9  ขอเสนอ นายธีรนัย  อินฟากท่า  สมาชิกสภา อบต.หมู่  5
ประธานสภา อบต.         ขอผู้รับรอง 2 คนครับ
นายสาลี  จันทำโรง       กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ  กระผมนายสาลี  จันทำโรง  สมาชิกสภา
อบต. หมู่ 4  ขอรับรองนายธีรนัย  อินฟากท่า  สมาชิกสภา อบต.หมู่  5
นายอำคา  เมืองบัวผัน     กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ  กระผมนายอำคา  เมืองบัวผัน  สมาชิกสภา
อบต.  หมู่  4  ขอรับรองนายธีรนัย  อินฟากท่า  สมาชิกสภา อบต.หมู่  5
ประธานสภาฯ             มีท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่น  เพื่อคัดเลือกหรือไม่  เมื่อไม่มีก็ขอให้ที่ประชุมฯ  มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ
มติที่ประชุม                ที่ประชุมมีมติเลือก  นายธีรนัย  อินฟากท่า  สมาชิกสภา อบต.หมู่  5

-75-

นายสังเวียน  พันแพง     กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพนายสังเวียน  พันแพง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5  ขอเสนอนางจำรัส  ท้าววงษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่  3
ประธานสภา อบต.         ขอผู้รับรอง 2 คนครับ
นางรัดดา  เพียงตา         กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ  ดิฉันนางรัดดา  เพียงตา  สมาชิกสภา
อบต.  หมู่  8  ขอรับรองนางจำรัส  ท้าววงษ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  3
นายธีรนัย  อินฟากท่า    กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ  กระผมนายธีรนัย  อินฟากท่า  สมาชิกสภา
อบต.  หมู่  5  ขอรับรองนางจำรัส  ท้าววงษ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  3
ประธานสภาฯ             มีท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่น  เพื่อคัดเลือกหรือไม่  เมื่อไม่มีก็ขอให้ที่ประชุมฯ  มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ
มติที่ประชุม                ที่ประชุมมีมติเลือกนางจำรัส  ท้าววงษ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  3
นายกิตติพงษ์  เอียวงษ์   กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพนายกิตติพงษ์  เอียวงษ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1  ขอเสนอนางเอี่ยม  แก้ววังอ้อ สมาชิกสภา อบต.หมู่  6
ประธานสภา อบต.         ขอผู้รับรอง 2 คนครับ
นางแสงรุณ  สีกา           กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ  ดิฉันนางแสงรุณ  สีกา  สมาชิกสภา
อบต.  หมู่  7  ขอรับรองนางเอี่ยม  แก้ววังอ้อ สมาชิกสภา อบต.หมู่  6
นางจำรัส  ท้าววงษ์       กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ  ดิฉันนางจำรัส  ท้าววงษ์  สมาชิกสภา
อบต.  หมู่  3  ขอรับรองนางเอี่ยม  แก้ววังอ้อ สมาชิกสภา อบต.หมู่  6
ประธานสภาฯ             มีท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่น  เพื่อคัดเลือกหรือไม่  เมื่อไม่มีก็ขอให้ที่ประชุมฯ  มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ
มติที่ประชุม                ที่ประชุมมีมติเลือกนางเอี่ยม  แก้ววังอ้อ สมาชิกสภา อบต.หมู่  6
เลขานุการสภาฯ            สำหรับการประชุมเพื่อคัดเลือกประธานกรรมการ  และเลขานุการกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ  กระผมขอนัดให้มีการประชุมในวันที่  15 สิงหาคม  พ.ศ.  2563  ขอเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลาที่กำหนดด้วยนะ
ครับ  ขอบคุณครับ
ประธานสภา               เมื่อที่ประชุมสภาฯ  ได้มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ครบ  5  คน  ตามที่ได้กำหนดครบจำนวนตามระเบียบแล้ว  ขณะนี้เราก็ได้ประชุมกันมานานพอสมควรแล้ว  และขณะนี้เป็นเวลา  12.00  น.  กระผมขอพักการประชุมไว้เพียงแค่นี้ก่อน  เพื่อพักรับประทานอาหารกลางวันก่อน  และเราจะมาพิจารณาต่อในเวลา  13.00 น. เชิญพักรับประทานอาหารครับ
เลขานุการสภาฯ          บัดนี้เวลา  13.00 น.  ผมขอดำเนินการตามข้อ  25  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา อบต.ที่ได้ลงชื่อไว้ครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเข้าที่ประชุม  มี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนสองคอนอยู่ในห้องประชุม  ครบองค์ประชุมจำนวน  17  คน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอดำเนินการประชุมวาระที่  5.3  ต่อไปครับ

-76-

 1.  เรื่อง  การกำหนด  “ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ”

ประธานสภาฯ             การกำหนด  “ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ”  ซึ่งเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ครบ  5  คน  ตามมติที่ประชุมแล้ว  และตามระเบียบฯ  ข้อ  49  ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนด  ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นใดเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ  และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ซึ่งในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง  จึงขอให้ประชุมกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ
นางเอี่ยม  แก้ววังอ้อ      เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางเอี่ยม  แก้ววังอ้อ
ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  หมู่ที่  6  ดิฉันขอเสนอ  “ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติฯ”  ให้ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ  โดยให้เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ภายในวันที่  17 – 20  สิงหาคม  2563  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. – 16.00 น.  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล   สองคอน ค่ะ
ประธานสภาฯ             มีท่านใดจะเสนอ “ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติฯ”  เป็นอย่างอื่นไหมครับ ขอเชิญที่ประชุมครับ
ประชุม                     ปรากฏว่า  ได้มีสมาชิกสภาฯได้เสนอความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางเป็นจำนวนมาก  ซึ่งประธานสภาฯ  ก็ได้อนุญาตให้สมาชิกฯ   ผู้ประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย  ซึ่งที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง  จนกระทั่งไม่มีสมาชิกฯ  ผู้ใดประสงค์ที่จะ
ประธานสภาฯ             มีสมาชิกสภาผู้ใดที่แสดงความคิดเห็นสอบถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่า การ
กำหนดระยะเวลาการเสนอคำแปรญัติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ภายใน  4  วัน  นับตั้งแต่ลงมติรับหลักการ  ตั้งแต่ วันที่  17 – 20  เดือนสิงหาคม  2563  ครับ  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. – 16.00 น. ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  และเมื่อมีการเสนอคำแปรญัติ ต่อคณะกรรมการแปรญัติ แล้ว ในวันที่  21  สิงหาคม  2563  เวลา
08.30 น. ให้คณะกรรมการแปรญัติเรียกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน เข้าชี้แจงเหตุผล และรายงานผลให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนทราบ เพื่อที่จะได้จัดเอกสารประกอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  2  ต่อไป  และขอนัดประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจำปี  2563  ในวันจันทร์ที่  24  สิงหาคม  2563  เวลา  13.00 น. ที่ประชุมมีผู้ใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าหากไม่มีขอยึดตามหลักการ  และวันเวลานี้นะครับ
ที่ประชุม                    รับทราบ

-77-

ระเบียบวาระที่ 6          เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ            ประธานสภากล่าวว่าเราก็มาประชุมกันต่อระเบียบวาระอื่นๆ ในที่ประชุมแห่งนี้มีผู้ใดมีเรื่องที่จะแจ้ง หรือเสนอให้ที่ประชุมได้ทราบหรือไม่เชิญครับ  ขอเชิญครับ
หัวหน้าสำนักปลัด         เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางคำแพง  เลิศลักษณ์สกุล  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด  ดิฉันมีเรื่องที่จะนำเรียนให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้

 1.  เรื่อง  การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0819.2/ว4642  ลงวันที่  7  สิงหาคม  2563  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ด้านอนามัยพื้นฐาน  การฟื้นฟูสมรรถภาพ  และกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  ตลอดจนแนะนำการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  จะดำเนินการประกาศรับสมัครระหว่างวันที่  18  สิงหาคม  – 26  สิงหาคม  2563  เวลา  08.30  น. –  16.30 น. (เฉพาะวันทำการ)  ซึ่งคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  มีดังนี้

 1.  มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปีบริบูรณ์
 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 3. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นลูกจ้างของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าจอบแทนประจำ

เอกสารหลักฐานการรับสมัคร  มีดังนี้

 1.  สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมทะเบียนบ้านฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ
 3. รูปถ่าย (หน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดำ)  1  นิ้ว  จำนวน  1  รูป
 4. ใบรับรองแพทย์  ที่มีอายุไม่เกิน  3  เดือน  จำนวน  1  ฉบับ
 5. สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ

ดิฉันก็อยากจะขอความอนุเคราะห์กำนันตำบลสองคอน  ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตำบลสองคอนได้รับทราบด้วยนะคะ

-78-

2.เรื่อง  การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท  หมู่ที่  8    หนองหัวนา
ดิฉันขออนุญาตแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนได้จัดทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับการถ่ายโอนถนนสายดังกล่าวไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่า  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่านำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภาฯ ถ้าหากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่ามีมติเห็นชอบให้ดำเนินการถ่ายโอน องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนก็จะจัดทำหนังสือไปยังกรมทางหลวงชนบทต่อไป ดิฉันก็มีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณคะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7         เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายเกียรติศักดิ์  สีกา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7  ก่อนอื่นกระผมต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนที่ได้พิจารณาและได้มอบเกียรติบัตรเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม  จริยธรรม  กระผมก็จะประพฤติตนให้เหมาะสมและจะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปครับ  ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้คือ  ประปาหมู่บ้าน  ในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดน้ำท่วมประปาที่ตั้งอยู่บริเวณสะพานห้วยไข่เขียด  ซึ่งส่งผลให้ตู้ควบคุมแผงไฟเสีย  ไม่สามารถใช้งานได้  ดังนั้นหมู่บ้านห้วยไข่เขียดจึงอยากขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนว่า ถ้าหากมีงบประมาณก็อยากให้ดำเนินการช่วยเหลือ เพระชาวบ้านห้วยไข่เขียดเดือดร้อนไม่มีน้ำที่สะอาดใช้ครับ  สำหรับเรื่องที่  2  เรื่องการซ่อมแซมฝายนาห้วยไข่เขียด ก็อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เพระเกิดศักยภาพของประชาชนๆก็เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ก็ระดมกำลัง  ระดมไม้ เพื่อมาซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร  แต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้จึงอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนเข้าช่วยเหลือเกษตรกรด้วยครับ  สำหรับเรื่องการจัดการขยะหมู่ที่  7  เราได้บริหารจัดการกันเอง  ไม่มีปัญหาอะไรครับ  เรามีการคัดแยกขยะ  แต่ถ้าหากองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนมีแนวทางการบริหารจัดการ  มีบ่อขยะ  หมู่บ้านห้วยไข่เขียดก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามหรือยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างครับ  กระผมก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ครับ  ขอบคุณครับ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  9        เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายสุภชีพ  พิมทุม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  9  กระผมมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบดังนี้ครับ  เรื่องที่  1  หมู่ที่  9  บ้านเฉลิมราชย์มีความต้องการถนน ซอย  4  เนื่องจากประชาชนสัญจรไปมาลำบากมาก ยิ่งเฉพาะฤดูฝน ถนนจะเละ ทำให้สัญจรไปมาไม่สะดวก  และเรื่องที่  2  เรื่องอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนช่วยจัดสรรงบประมาณช่วยทำท่อเพื่อนำน้ำจากประปาภูเขามาใช้ในหมู่บ้านเฉลิมราชย์ เพราะขณะนี้ท่อที่มีอยู่มันมีขนาดเล็ก ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก  อยากให้เปลี่ยนเป็นขนาด  2  นิ้ว  เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ภายในครัวเรือนด้วยครับ  ขอบคุณครับ

-79-

นายก อบต.สองคอน      เรียนประธานสภา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมขอชี้แจงดังนี้  สำหรับเรื่องถนนซอย  4  ของหมู่ที่  9  นั้นขณะนี้ได้บรรจุโครงการไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อข้อบัญญัติดังกล่าวได้ประกาศใช้ และได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้วก็จะดำเนินการให้นะครับ  ส่วนเรื่องประปาภูเขา กระผมจะมอบหมายให้กองช่างไปสำรวจก่อนนะครับ แล้วก็จะพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไปครับ และเรื่องของประปาของห้วยไข่เขียดนั้นก็อยากให้ทำหนังสือเข้ามา แล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่ออกไป
ตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีงบประมาณตัวใดที่สามารถช่วยเหลือได้ครับ และสุดท้ายเรื่องฝายห้วยไข่เขียด เรื่องนี้กระผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ก็ได้ประสานงานกับกรมชลประทานมาโดยตลอด เพราะงบประมาณที่จะดำเนินการสร้างนั้นเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ซึ่งต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงดำเนินการให้  สำหรับเรื่องการซ่อมแซมกระผมก็จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีงบประมาณไหนที่จะสามารถนำไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้บางครับ
ประธานสภา                มี ส.อบต. หรือผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่
ครับ  ถ้าไม่มีผมขอนัดการประชุมในครั้งต่อไปในวันจันทร์ที่  24  สิงหาคม  2563  เวลา
13.00  น. เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ในวาระที่  2 และในวาระที่  3   ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน แห่งนี้  พร้อมนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามา
ประชุมในวันนี้  ขอขอบคุณและขอปิดการประชุม
ปิดการประชุมเวลา        15.00  น.

(ลงชื่อ)       ดิเรก  บุญเทศ       ผู้จดบันทึกการประชุม
( นายดิเรก  บุญเทศ  )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้องทุกประการ
เมื่อ  วันที่  19  สิงหาคม  2563

(ลงชื่อ)    สังเวียน  พันแพง     ประธานกรรมการ
(นายสังเวียน  พันแพง)

-80-

(ลงชื่อ)         นภัสวรรณ  ทิพปัญญา   กรรมการ
(นางนภัสวรรณ  ทิพปัญญา)

(ลงชื่อ)             เอี่ยม  แก้ววังอ้อ          กรรมการ
(นางเอี่ยม  แก้ววังอ้อ)

(ลงชื่อ)              ม่วน  สอนงอก           กรรมการ
(นายม่วน  สอนงอก)

(ลงชื่อ)              จำรัส  ท้าววงษ์          เลขานุการ
(นางจำรัส  ท้าววงษ์)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  ในการประชุมสภา
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2/2563

(ลงชื่อ)   เมฆินทร์  อินทะยศ    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
(นายเมฆินทร์  อินทะยศ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น