งานกิจการสภา

1.บันทึกการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 23 กันยายน 2564

2.บันทึกการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 23 เมษายน 2564

3.บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 มิถุนายน 2564

4.บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

5.หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัย 3 ครั้งที่ 2

6.หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

7.หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1/2564

8.หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1/2564

9.บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 10 สิงหาคม 2564

10.บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 สิงหาคม 2564