งานบริหารบุคลากร

1.แผนอัตรากำลัง 3 ปี(ปรับปรุงครั้งที่ 1)

2.บันทึกข้อความ รายงานผลการปฏิบัติราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.บันทึกข้อความ รายงานผลการปฏิบัติราชการรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

4.บันทึกข้อความ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามการมอบหมายงานกิจการสภา

5.คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน

6.คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน

7.คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน

8.คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน

9.คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน