นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

นโยบายและแผนงาน

นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน มุ่งมั่นที่จะยกระดับด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุนและการเกษตร ให้ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทาง ดังนี้
1.1 การสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ชลประทาน และก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานพร้อมทั้งขยายเขตบริการและเพิ่มแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคหรือเพื่อใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
1.2 แก้ไขปัญหาน้ำประปาที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างประปาหมู่บ้าน/ประปาภูเขา รวมทั้งการขยายเขตประปาให้ทั่วถึง
1.3 การสร้างและบำรุงรักษาทางบก และทางที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี เช่น ดำเนินการปรับปรุงถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ และถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหรือมีลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง หรือถนนลูกรังบดอัดปรับเกรดให้มีสภาพดีขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าและเข้าสู่ที่ทำการเกษตรให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกที่
1.4 ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการเครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากรในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสองคอน
1.5 ขยายเขตไฟฟ้า และไฟกิ่งสาธารณะ โดยประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
1.6 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนนทางหลวงแผ่นดิน โดยประสานหน่วยงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ตำบลสองคอนให้ครอบคลุมและทั่วถึง
1.7 ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ และขยายเขตบริการโทรศัพท์บ้านในเขตตำบลสองคอน ที่จำเป็น โดยประสานหน่วยงาน บริษัท TOT จำกัด มหาชน

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบลโดยมีแนวทาง ดังนี้
2.1 สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดีมั่นคงส่งเสริมการค้า จัดให้มีศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ (OTOP) อุตสาหกรรมในครัวเรือน
2.2 สนับสนุนส่งเสริมการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานเกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร
2.3 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ให้แต่ละครอบครัวมีความพอเพียงต่อการบริโภค
ขั้นตอนที่ 2 เน้นเศรษฐกิจหรือธุรกิจชุมชน
ขั้นตอนที่ 3 เชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน และการส่งเสริมด้านการตลาดเน้นด้านการส่งออกและนำเข้า
2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มในการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
2.5 ส่งเสริมกองทุนกู้ยืมเศรษฐกิจชุนชนการประกอบอาชีพเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการที่ขาดเงินทุนให้แก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในตำบลสองคอน

3. นโยบายด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน มีนโยบายที่สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพิ่มและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพมากขึ้น ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
3.1 ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เช่น น้ำตกห้วยเทิบ ฯลฯ ให้มีความสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมทั้งการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและสร้างพื้นที่สีเขียว
3.2  สนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ นำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการมากขึ้น
3.3 จัดให้มีระบบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวครอบคลุม ทั้งตำบลและพื้นที่ที่ต่อเนื่องพร้อมจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นโอกาสพื้นที่ตำบลเป็นทางผ่านไปสู่ด่านถาวรการค้าขายชายแดนไทย – ลาว

4. นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้ โดยยึดหลักการศึกษาสร้างชาติสร้างคน และสร้างงาน ดังนี้
4.1 ขยายศักยภาพในแผนงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อเป็นการพัฒนาพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวตำบลสองคอนให้ดีขึ้น ในด้านการการสังคมสงเคราะห์ให้แก่ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสซึ่งต้องเน้นย้ำเป็นอย่างยิ่ง
4.2 การส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบลสองคอน เช่น งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต์ งานสักการะพญาปาด ฯลฯ เป็นต้น
4.3 สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดยาเสพติด รวมทั้งจัดให้มีสนามกีฬา และมีการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรมและเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้นโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้จะส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบยั่งยืน
4.5 สนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษา/เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส
4.6 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่
4.7 จัดการศึกษาระดับประถมวัย (ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน การบริหารจัดการศึกษาระดับประถมวัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
4.8 สนับสนุนและส่งเสริมประชาชนในตำบลสองคอนมีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
4.9 เฝ้าระวัง ติดตาม สังเกตการณ์ และแก้ไขปัญหาโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นในตำบลสองคอน
4.10 ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลสองคอน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายในเขตตำบลสองคอน
4.11 จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขอบรม ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา บริการ รักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและเข้าใจถึงปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง กิจกรรมข้อตกลงร่วมกันกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน มีนโยบายในการฟื้นฟูสภาพ และการป้องกันการเสื่อมโทรม หรือ สูญสิ้นไปของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
5.1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์ให้ประชาชนชาวตำบลสองคอนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกจัดสร้างระบบศูนย์รวมในการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฎิกูล ดูแลรักษาและพัฒนาแหล่งธรรมชาติ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นให้ดีอย่างต่อเนื่อง
5.2 สนับสนุนรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่า และมีจิตสำนึกรัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพที่สวยงาม
5.4 บริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชุมชน

6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
องค์การบริการส่วนตำบลสองคอน จะส่งเสริม และบริหารงานโดยยึดหลักหลักธรรมภิบาล ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ดังนั้นจึงมีแนวนโยบาย ดังนี้
6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชน มีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนประชาคมองค์กรประชาชน โดยการ “ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปฎิบัติ และร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนชาวตำบลสองคอน”
6.2 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ทุกแห่งในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิด ความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
6.3 เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์สถาบันองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ให้ประชาชนยอมรับและให้ความเชื่อถือ
6.4 ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทำงาน เช่น งานบริหารงานบุคคลโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
6.5 สร้างระบบงานบริหารงานบุคคล และค่าตอบแทนแนวใหม่ โดยยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานโดยดำเนิน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
6.6 เน้นการบริหารราชการแบบเปิดโดยเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการบ้านเมืองมากขึ้น โดยให้ประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
6.7 สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญ และกำลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ที่ปฎิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเป็นที่ยอมรับ
6.8 มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้ข้าราชการได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะ และมีประสบการณ์ในการทำงานมากยิ่งขึ้น
6.9 บริหารการคลังอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนโดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง โดยยึดหลักธรรมภิบาล
6.10 ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยเพื่อรองรับภารกิจบริการสาธารณะการถ่ายโอน รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขต อบต.สองคอน ให้เป็น ตำบลน่าอยู่
6.11 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน กิจกรรมด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ให้ได้มาตราฐาน
6.12 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่เพื่อบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
6.13 สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพ อปพร. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน ตลอดจนให้มีการจัดตั้งศูนย์ อปพร. ภายในตำบล
6.14 ส่งเสริมการสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคี ระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ/เอกชน  และ  ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้มีความสมานฉันท์ ความสามัคคีแนวทางเดียวกัน