ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 3 เดือน และได้กำหนดแนวทางดำเนินการกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ขยายกำหนดเวลาชำระภาษี ให้ดำเนินการขออนุมัติคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่ผู้เสียภาษี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนจึงขอคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแก่ผู้เสียภาษีที่มาเสียภาษี ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 (ตามรายชื่อผู้ที่ได้เรียกเก็บเงินเพิ่มและเบี้ยปรับ) และสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินคืนในวันและเวลาราชการ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ภายในระยะเวลา 1 ปี  หากไม่ประสงค์จะขอรับเงินคืน สามารถทำหนังสือแจ้งความประสงค์ เพื่อบริจาคให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนโดยรวมต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร
– คำร้องขอรับเบี้ยปรับ http://songkhon.go.th/wp-content/uploads/2022/07/หนังสือคำร้องขอรับเบี้ยปรับคืน.pdf
– หนังสือบริจาค/อุทิศเงิน http://songkhon.go.th/wp-content/uploads/2022/07/หนังสือบริจาค-อุทิศ.pdf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น