รายงานผลการมอบหมายงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
ที่    อต 76801/ วันที่    30  กันยายน  2563

เรื่อง  รายงานผลการมอบหมายงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ที่ 308/2562  ลงวันที่  1  ตุลาคม  2562  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ความช่วยเหลือกิจการสภาท้องถิ่น  โดยมอบหมายงานให้นางสาวกัญญารัตน์  ชมชื่น  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสภาท้องถิ่น  ในด้านงานธุรการ  และงานด้านอื่นๆตามอำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  นั้น
ข้าพเจ้า  นางสาวกัญญารัตน์  ชมชื่น  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ขอรายงานผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิ่น  รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)       กัญญารัตน์  ชมชื่น
(นางสาวกัญญารัตน์  ชมชื่น)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ความคิดเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)          คำแพง  เลิศลักษณ์สกุล
(นางคำแพง  เลิศลักษณ์สกุล)
หัวหน้าสำนักปลัด
ความคิดเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)               ขนิษฐา  ผุยดา
(นางสาวขนิษฐา  ผุยดา )
ผู้อำนวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

ความคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)       สุนีย์  อุ้ยแก้ว
(นายสุนีย์  อุ้ยแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

รายงานผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิ่น  ประจำปี  2563

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลงทะเบียนหนังสือรับ          จำนวน  2  เรื่อง
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลงทะเบียนหนังสือส่ง          จำนวน  19  เรื่อง
 3. จัดมุมระเบียบกฎหมายให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ดังนี้
 • กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2549
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554  (หรือข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา  พ.ศ.2543  สำหรับเมืองพัทยา)
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563  (ใช้บังคับเมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน  2563)
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.25635  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  10 )  พ.ศ.2558
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  4)  พ.ศ.2561
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2563
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2543
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2563
 1.  จัดทำบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ดังต่อไปนี้
 • บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2563  วันพฤหัสบดีที่  6  กุมภาพันธ์  2563  รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2563
 • บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2563  วันจันทร์ที่  22  มิถุนายน  2563  รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1/2563
 • บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1/2563  วันศุกร์ที่  14  สิงหาคม  2563  รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2/2563
 • บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2/2563  วันจันทร์ที่  24  สิงหาคม  2563  รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1/2563

-2-

 • บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1/2563  วันพฤหัสบดีที่  24  ธันวาคม  2563  รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2564
 1.     จัดทำหนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ผู้ใหญ่บ้าน  กำนัน  ในพื้นที่ตำบลสองคอน  พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม  ทั้ง  4  สมัย
 2.      จัดทำประกาศกำหนดสมัยประชุม  ประกาศการประชุมสภา  และประกาศปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนมีมติรับรองแล้ว

ลงชื่อ     กัญญารัตน์  ชมชื่น       ผู้รายงาน
(นางสาวกัญญารัตน์  ชมชื่น)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
ที่  308 /  2562
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ความช่วยเหลือกิจการสภาท้องถิ่น

******************

ว่าด้วยการดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  อาทิเช่น  การกำหนดสมัยประชุมสามัญ  ,การเรียกประชุม,  การนัดประชุม,  การทำและการส่งระเบียบวาระการประชุมในกรณีมีการทำหนังสือนัดประชุม  การออกหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา  การส่งสำเนาร่างข้อบัญญัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่น  การจัดมุมระเบียบ  กฎหมาย  การมีสมุดลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ  สมุดปิดประกาศ  การฝึกอบรมเพิ่มความรู้สมาชิกสภา  การจัดสถานที่ทำงานและอุปกรณ์สำนักงานของสภา  การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกิจการสภา  และการประสานงานต่างๆ  ระหว่างกิจการสภากับองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  เป็นไปด้วยความสะดวก  และคล่องตัวในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น  จึงขอแต่งตั้ง  นางสาวกัญญารัตน์  ชมชื่น  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  เลขที่ตำแหน่ง  74 – 3-01-2101-001  สำนักปลัดปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสภาท้องถิ่น  โดยให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ในด้านงานธุรการและงานด้านอื่นๆ  ตามอำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่นและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  โดยให้อยู่ในการกำกับดูแลของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   1   ตุลาคม   2562  เป็นต้นไป

สั่ง  ณ  วันที่   1   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2562

สุนีย์  อุ้ยแก้ว
(นายสุนีย์  อุ้ยแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน