รายงานผลการมอบหมายงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ    กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
ที่    อต 76801/                                    วันที่    30  กันยายน  2563

เรื่อง  รายงานผลการมอบหมายงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ที่ 296/2562  ลงวันที่  1  ตุลาคม  2562  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน  โดยมอบหมายงานให้  นางสาวอัจจารี  ฉัตรวัฒนะไชยกุล  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  นั้น
ข้าพเจ้า  นางสาวอัจจารี  ฉัตรวัฒนะไชยกุล  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  ขอรายงานผลการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)        อัจจารี  ฉัตรวัฒนะไชยกุล
(นางสาวอัจจารี  ฉัตรวัฒนะไชยกุล)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ความคิดเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)              ขนิษฐา  ผุยดา
(นางสาวขนิษฐา  ผุยดา )
ผู้อำนวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

ความคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)       สุนีย์  อุ้ยแก้ว
(นายสุนีย์  อุ้ยแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

รายงานผลการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
ประจำปี  2563

นางสาวอัจจารี  ฉัตรวัฒนะไชยกุล  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  รักษาราชการแทน   ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยตลอดปี  2563  มีหน้าที่ความรับผิดชอบพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ทำความเห็นเสนอแนะและดำเนินการปฏิบัติงานบริหารงานกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยตรวจสอบการจัดการต่างๆ  เกี่ยวกับงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมหลายด้าน เช่น งานบริหารงานทั่วไป งานจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ รายงานการปฏิบัติงานต่างๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงานซึ่งต้องวางแผนด้านต่างๆ ให้การปฏิบัติของหน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพการ  จัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ  ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมในการกำหนดนโยบายและแผนงานดังนี้
๑. กำกับดูแลงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้
๑.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
๑) งานสารบรรณและงานธุรการต่างๆ
๒) การบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓) การจัดทำงบประมาณของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
4) งานการเงินและพัสดุ งานการรายงานควบคุมการเบิก-จ่าย พัสดุครุภัณฑ์ของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5) ควบคุม ดูแล เก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ของกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6) กำกับ  ดูแลเกี่ยวกับ งานการเงิน การคลัง งบประมาณของกอง ดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการต่างๆของกอง
๑.๒ งานการศึกษา
1)  สำรวจจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2)  สำรวจจำนวนนักเรียนที่เข้าเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.
3)  จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองปีการศึกษาละ  1  ครั้ง
4)  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการการศึกษา อบต.  อย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง
5)  จัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ
6)  การประสานงานกับสถานศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ
๑.๓ งานแผนงานและวิชาการ
๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
๒) จัดระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล
๓) งานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4) งานรวบรวมสถิติ ข้อมูล ระบบฐานข้อมูล
5) งานประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

-2-
๒. กำกับดูแลงานส่งเสริมงานประเพณี  ศาสนา และวัฒนธรรม
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การจัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม จัดงานประเพณี และส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมืปัญญาท้องถิ่นจัดการส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย รวบรวมข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ และศึกษาคว้า งานห้องสมุดประชาชน การบริหารการจัดการห้องสมุดประชาชนอำเภอ

3. กำกับดูแลงานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ  ดังนี้
๓.1 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.๓ งานกิจการเด็กและเยาวชน
๓.๔ งานกีฬาและนันทนาการ

ลงชื่อ  อัจจารี  ฉัตรวัฒนะไชยกุล   ผู้รายงาน
(นางสาวอัจจารี  ฉัตรวัฒนะไชยกุล)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ความคิดเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)       ขนิษฐา  ผุยดา
(นางสาวขนิษฐา  ผุยดา)
ผู้อำนวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
ที่  303  /2563
เรื่อง  การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน
____________________________________________________

เพื่อให้การบริหารงานในกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคล่องตัว กรณีผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  จึงแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  เป็นการล่วงหน้า ดังนี้

1. นางสาวอัจจารี    ฉัตรวัฒนะไชยกุล       ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
2. นางคำแพง  เลิศลักษณ์สกุล                 ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด

ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน กรณีที่ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ทำหน้าที่หรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ในระหว่างรักษาราชการแทน

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง  ณ  วันที่   1  เดือน ตุลาคม    พ.ศ.2563

สุนีย์     อุ้ยแก้ว
(นายสุนีย์     อุ้ยแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน