รายงานผลการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ    สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
ที่    อต 76801/                                    วันที่    28  กันยายน  2563

เรื่อง  รายงานผลการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองคลัง  รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ที่ 241/2561  ลงวันที่  1  ตุลาคม  2561  เรื่อง  การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน  โดยมอบอำนาจให้นางสาวขนิษฐา  ผุยดา  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง  รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ในการสั่ง  อนุญาต  และการอนุมัติการปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  นั้น
ข้าพเจ้า  นางสาวขนิษฐา  ผุยดา  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ขอรายงานผลการปฏิบัติราชการ  ประจำปี  2563  รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)        ขนิษฐา  ผุยดา
(นางสาวขนิษฐา  ผุยดา)
ผู้อำนวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

ความคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)        สุนีย์  อุ้ยแก้ว
(นายสุนีย์  อุ้ยแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ  ประจำปี  2563

  1.  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ  ได้ดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2563  จำนวน  19  ครั้ง  ดังนี้
  2. 5,463,600.- บาท  และมีงบประมาณคงเหลือที่จ่ายได้จำนวน  4,146,000.- บาท  โอนไปตั้งจ่ายเพิ่มเติม  ด้านการดำเนินงานอื่นๆ แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  หมวดงบกลาง  ประเภทสำรองจ่าย  เป็นเงิน 100,000.- บาทรวมเป็นงบประมาณหลังโอน  300,000.- บาท   รวมงบประมาณที่ขอโอนทั้งสิ้น  จำนวน   100,000.-  บาท  คงเหลือ   4,046,000.-  บาท

2.  ด้านบริหารทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ  รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  ตั้งไว้  500,000.- บาท  และมีงบประมาณคงเหลือถือจ่ายอยู่  500,000.- บาท  โอนไปตั้งจ่ายเพิ่มเติม  ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่  เป็นเงิน 25,000.- บาทรวมเป็นงบประมาณหลังโอน  28,000.- บาท  รวมงบประมาณที่ขอโอนทั้งสิ้น  จำนวน   25,000.-  บาท  คงเหลือ    475,000.-  บาท
3.  ด้านบริหารทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ  รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  ตั้งไว้  500,000.- บาท  และมีงบประมาณคงเหลือถือจ่ายอยู่  475,000.- บาท  โอนไปตั้งจ่ายเพิ่มเติม  ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เป็นเงิน 30,000.- บาท  รวมเป็นงบประมาณหลังโอน  35,280.- บาท  รวมงบประมาณที่ขอโอนทั้งสิ้น  จำนวน   30,000.-  บาท  คงเหลือ    445,000.-  บาท
4.  ด้านบริหารทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  3,079,100.- บาท  และมีงบประมาณคงเหลือถือจ่ายอยู่  2,396,540.- บาท  โอนไปตั้งจ่ายเพิ่มเติม  ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าตอบแทน   ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  เป็นเงิน 30,000.- บาทรวมเป็นงบประมาณหลังโอน  35,000.- บาท  รวมงบประมาณที่ขอโอนทั้งสิ้น  จำนวน   30,000.-  บาท  คงเหลือ    2,366,540.-  บาท
5.  ด้านบริหารทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ  โครงการอบรมสัมนาศึกษาดูงาน  ตั้งไว้  200,000.- บาท  และมีงบประมาณคงเหลือถือจ่ายอยู่  200,000.- บาท  โอนไปตั้งจ่ายเพิ่มเติม  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดค่าสาธารณูปโภค   ประเภทค่าไฟฟ้า  เป็นเงิน 200,000.- บาทรวมเป็นงบประมาณหลังโอน  346,152.88.- บาท  รวมงบประมาณที่ขอโอนทั้งสิ้น  จำนวน   200,000.-  บาท  คงเหลือ    0.00.-  บาท

6.  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ  โครงการอบรมและเผยแพร่ความรู้ในการคัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอย  ตั้งไว้  500,000.- บาท  และมีงบประมาณคงเหลือถือจ่ายอยู่  50,000.- บาท  โอนไปตั้งจ่ายเพิ่มเติม  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งาน

-2-

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภทค่าไฟฟ้า  เป็นเงิน  20,000.- บาท  รวมเป็นงบประมาณหลังโอน  366,152.88.- บาท  รวมงบประมาณที่ขอโอนทั้งสิ้น  จำนวน   20,000.-  บาท  คงเหลือ    30,000.-  บาท
7. ด้านการดำเนินงานอื่น  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  หมวดงบกลาง  ประเภทเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ  ตั้งไว้  50,000.- บาทและมีงบประมาณคงเหลือถือจ่ายอยู่  43,572.- บาท  โอนไปตั้งจ่ายเพิ่มเติม  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภทค่าไฟฟ้า  เป็นเงิน  30,000.- บาท  รวมเป็นงบประมาณหลังโอน  396,152.88.- บาท
รวมงบประมาณที่ขอโอนทั้งสิ้น  จำนวน   30,000.-  บาท  คงเหลือ   13,572.-  บาท

8. ด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ  โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนระดับองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ตั้งไว้  50,000.- บาทและมีงบประมาณคงเหลือถือจ่ายอยู่  50,000.- บาท    โอนไปตั้งจ่ายเพิ่มเติม  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภทค่าไฟฟ้า  เป็นเงิน  40,000.- บาท  รวมเป็นงบประมาณหลังโอน  436,152.88.- บาท  รวมงบประมาณที่ขอโอนทั้งสิ้น  จำนวน   40,000.-  บาท  คงเหลือ   10,000.-  บาท

9. ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ  รายการค่าสมัครหรือส่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งไว้  30,000.- บาทและมีงบประมาณคงเหลือถือจ่ายอยู่  30,000.- บาท  โอนไปตั้งจ่ายเพิ่มเติม  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภทค่าไฟฟ้า  เป็นเงิน  10,000.- บาท  รวมเป็นงบประมาณหลังโอน  446,152.88.- บาท  รวมงบประมาณที่ขอโอนทั้งสิ้น  จำนวน   10,000.-  บาท  คงเหลือ   20,000.-  บาท
10.  ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้   3,079,100.- บาท   และมีงบประมาณคงเหลือถือจ่ายอยู่  2,366,540.- บาท  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานรักษาความสงบภายใน   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         เป็นเงิน 100,000.- บาท   รวมงบประมาณที่ขอโอนทั้งสิ้น  จำนวน   100,000.-  บาท  คงเหลือ  2,266,540.-  บาท
11.    ด้านบริหารทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้   1,713,600.- บาท  และมีงบประมาณคงเหลือถือจ่ายอยู่  938,323.- บาท  โอนไปตั้งจ่ายเพิ่มเติม  ด้านการดำเนินงานอื่น  แผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง  หมวดงบกลาง   ประเภทเงินบำนาญลูกจ้างประจำเป็นเงิน  35,000.- บาทรวมงบประมาณที่ขอโอนทั้งสิ้น  จำนวน   35,000.-  บาท  คงเหลือ  903,323.-  บาท

-3-

12. ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้   450,000.- บาท  และมีงบประมาณคงเหลือถือจ่ายอยู่  312,480.- บาท   โอนไปตั้งจ่ายเพิ่มเติม  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เป็นเงิน  100,000.- บาท    รวมงบประมาณที่ขอโอนทั้งสิ้น  จำนวน   100,000.-  บาท  คงเหลือ  212,480.-  บาท
13.   ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดค่าวัสดุ   ประเภทวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้   50,000.- บาท  และมีงบประมาณคงเหลือถือจ่ายอยู่  47,446.- บาท   โอนไปตั้งจ่ายเพิ่มเติม  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดค่าวัสดุ   ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เป็นเงิน  20,000.- บาท    รวมงบประมาณที่ขอโอนทั้งสิ้น  จำนวน   20,000.-  บาท  คงเหลือ  27,446.-  บาท
14.    ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานรักษาความสงบภายใน   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการป้องกันไฟป่า  ตั้งไว้   50,000.- บาท   และมีงบประมาณคงเหลือถือจ่ายอยู่  47,300.- บาท  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น   หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก         เป็นเงิน 30,000.- บาท     รวมงบประมาณที่ขอโอนทั้งสิ้น  จำนวน   30,000.-  บาท  คงเหลือ  17,300.-  บาท
15.  ด้านบริการชุมชนและสังคม    แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้   347,850.- บาท   และมีงบประมาณคงเหลือถือจ่ายอยู่  118,450.- บาท  โอนไปตั้งจ่ายเพิ่มเติม   ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว         เป็นเงิน 5,000.- บาท     รวมงบประมาณที่ขอโอนทั้งสิ้น  จำนวน   5,000.-  บาท  คงเหลือ  113,450.-  บาท
16. ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าสาธารณูปโภค   ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ตั้งไว้  90,0000.-  บาท และมีงบประมาณคงเหลือถือจ่ายอยู่  25,800.- บาท  โอนไปตั้งจ่ายเพิ่มเติม   ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าสาธารณูปโภค   ประเภทค่าบริการไปรษณีย์        เป็นเงิน 3,000.- บาท   รวมงบประมาณที่ขอโอนทั้งสิ้น  จำนวน   3,000.-  บาท  คงเหลือ  22,800.-  บาท
17.  ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าตอบแทน   ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  10,0000.-  บาท และมีงบประมาณคงเหลือถือจ่ายอยู่  10,000.- บาท  โอนไปตั้งจ่ายเพิ่มเติม   ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าตอบแทน  ประเภท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        เป็นเงิน 8,000.- บาท     รวมงบประมาณที่ขอโอนทั้งสิ้น  จำนวน   8,000.-  บาท  คงเหลือ  2,000.-  บาท

18.  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  1,408,0000.- บาท  และมีงบประมาณคงเหลือถือจ่ายอยู่  316,500.- บาท  โอนไปตั้งจ่ายเพิ่มเติม   ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป

-4-

เกี่ยวกับการศึกษา  หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เป็นเงิน 9,500.- บาท   รวมงบประมาณที่ขอโอนทั้งสิ้น  จำนวน   9,500.-  บาท  คงเหลือ  307,000.-  บาท

19. ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะฝอย  ตั้งไว้  50,0000.-  บาท และมีงบประมาณคงเหลือถือจ่ายอยู่  50,000.- บาท  โอนไปตั้งจ่ายเพิ่มเติม  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้สอย  ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เป็นเงิน 50,000.- บาท     รวมงบประมาณที่ขอโอนทั้งสิ้น  จำนวน   50,000.-  บาท  คงเหลือ  0.00.-  บาท
20.  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้  15,0000.-  บาท และมีงบประมาณคงเหลือถือจ่ายอยู่  15,000.- บาท  โอนไปตั้งจ่ายเพิ่มเติม  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  รายการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นเงิน 15,000.- บาท     รวมงบประมาณที่ขอโอนทั้งสิ้น  จำนวน   15,000.-  บาท  คงเหลือ  0.00.-  บาท
21.  ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  40,0000.-  บาท และมีงบประมาณคงเหลือถือจ่ายอยู่  9,750.- บาท  โอนไปตั้งจ่ายเพิ่มเติม  ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 7,000.- บาท     รวมงบประมาณที่ขอโอนทั้งสิ้น  จำนวน   7,000.-  บาท  คงเหลือ  2,750.-  บาท
22.  1. ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าตอบแทน  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  5,000.-  บาท และมีงบประมาณคงเหลือถือจ่ายอยู่  3,800.- บาท  โอนไปตั้งจ่ายเพิ่มเติม  ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าตอบแทน  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 2,000.- บาท    รวมงบประมาณที่ขอโอนทั้งสิ้น  จำนวน   2,000.-  บาท  คงเหลือ  1,800.-  บาท
                   2. ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล
–  ครั้งที่  1/2563    เมื่อวันที่  2  เมษายน  2563  พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  จำนวน  15 คน  โดยมีมติลงความเห็นให้เลื่อนขั้น  0.5  ขั้น  จำนวน  13  ราย  และไม่ให้เลื่อนขั้นจำนวน  2  ราย
–  ครั้งที่  2/2563  เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2563  พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  จำนวน  15 คน  โดยมีมติลงความเห็นให้เลื่อนขั้น  1.0  ขั้น  จำนวน  13  ราย  และให้เลื่อนขั้น  0.5  ขั้น  จำนวน  2  ราย
3.  ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี  ประจำปีงบประมาณ  (พ.ศ.2564 – พ.ศ. 2566 )
เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2563  มีมติให้ยกแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2563)  มาประกาศใช้เป็นแผนอัตรากำลัง  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 – 2566)   และให้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งของพนักงานจ้างทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ,ก.ท.  และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว77  ลงวันที่  29  ตุลาคม  2547  เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วน

-5-

ท้องถิ่น  (ก.กลาง)  เรื่องปรับปรุงค่าตอบแทน (ค่าจ้าง  พนักงานจ้างทั่วไป  และการกำหนดตำแหน่ง และเรื่องต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
4.  ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลส่วนราการ  4  ส่วน  ประกอบไปด้วย  สำนักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  และกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ     ขนิษฐา  ผุยดา    ผู้รายงาน
(นางสาวขนิษฐา  ผุยดา)
ผู้อำนวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
ที่  241/2561
เรื่อง  การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน
____________________________________________________

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคล่องตัว กรณีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  จึงแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการล่วงหน้า ดังนี้
นางสาวขนิษฐา  ผุยดา  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง
ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน กรณีที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ทำหน้าที่หรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในระหว่างรักษาราชการแทน

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง  ณ  วันที่   1   เดือนตุลาคม    พ.ศ.2561

สุนีย์  อุ้ยแก้ว
(นายสุนีย์     อุ้ยแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน