วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

“เป็นองค์กรแห่งการให้บริการสาธารณะ  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลและมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง”

วิสัยทัศน์งานบริหารงานบุคคล

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบุคลากร  และ อบต. บนพื้นฐานความถูกต้องและฉับไว”