สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว

– หินศิลาเลข  ตั้งอยู่หมู่ 5 บ้านห้วยใส ตำบลสองคอน

 

– รอยพระบาท  ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านหนองหัวนา ตำบลสองคอน

 

– ปู่ตาพญาปาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านสองคอน ตำบลสองคอน

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์