Author: admin

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง

ด้วยคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศบัญชีราคปาระเมินสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569

กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง นี้

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจังหวัดอุตรดิตถ์2566-2569

แบบ บก 01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล ซอย 21 หมู่ที่1 บ้านวังกอง ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

แบบ บก01โครงการซ่อมแซมถนนคสล.ซอย 21 หมู่ 1

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยหลังวัด หมู่ที่4 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

แบบบก01โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยหลังวัดหมู่ที่4
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยหลังวัด หมู่ที่4 (ปร.6)
รายงานความเห็นชอบราคากลางถนนคสล.หมู่ที่4

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสลซอย18 หมู่ที่6 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

แบบบก01โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสลซอย18 หมู่ที่6
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล.ซอย18 หมู่ที่6 (ปร.6)
รายงานความเห็นชอบราคากลางถนนคสล.ซอย18 หมู่ที่ 6

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการจากสถานค้าปลีกน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ 2566